Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kabelvägen 5, 364 43, ALSTERMO
Tel.nummer
0481-50880
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556447-7650
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1992
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Amokabel AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
amo specialkabel ab
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppvidinge
Nyckeltal
Vinstmarginal
11,50%
10,58% (2016)
Kassalikviditet
62,90%
63,45% (2016)
Soliditet
46,43%
38,17% (2016)
Bruttovinstmarginal
32,09%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
30
85 757
10 982
7 657
48 963
1 584
5 966
12,85%
327,00%
75,09%
28
81 478
11 652
8 409
44 426
469
5 962
14,36%
305,02%
69,36%
31
66 840
6 195
4 372
32 897
63
5 371
9,37%
348,70%
71,66%

Resultaträkning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
85 667
90
10 331
10 982
81 478
-
10 729
11 652
66 840
-
5 987
6 195

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-12
2004-12
2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
5 125
43 838
48 963
-
1 797
42 630
44 427
-
1 926
30 971
32 897

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-12
2004-12
2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
36 767
-
2 769
17
9 410
48 963
30 813
-
2 864
685
10 065
44 427
23 575
-
2 148
985
6 189
32 897

Löner & utdelning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 584
-
5 966
-
3 760
-
85 757
469
-
5 962
-
3 776
-
81 478
63
-
5 371
-
2 191
-
66 840

Nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
30
2 856
407
14405
5,14%
12,85%
40,96%
40,19%
75,09%
327,00%
28
2 910
458
14239
21,90%
14,36%
100,00%
39,97%
69,36%
305,02%
31
2 156
306
9264
-
9,37%
100,00%
37,08%
71,66%
348,70%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
67
277 141
31 731
19 508
146 203
3 025
22 383
11,50%
62,90%
46,43%
65
232 266
24 397
14 909
127 488
3 783
18 694
10,58%
63,45%
38,17%
52
221 778
29 017
17 208
112 348
2 798
15 793
13,09%
41,71%
30,60%
42
226 936
31 400
18 865
173 496
3 205
15 077
13,84%
873,03%
91,73%
42
209 909
26 106
27 412
154 040
3 375
13 060
12,46%
911,69%
92,29%
43
215 169
27 235
13 029
139 087
4 198
12 887
12,95%
801,81%
90,19%
40
212 761
21 888
16 140
125 926
3 365
14 433
10,53%
284,95%
85,43%
35
178 427
24 620
18 143
114 322
2 825
9 485
13,88%
259,80%
84,70%
29
112 450
23 247
21 030
99 211
2 462
7 728
20,68%
236,39%
83,66%
31
162 700
17 575
10 246
80 228
2 874
7 911
12,23%
989,13%
88,18%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
277 088
53
29 918
31 731
232 266
-
23 523
24 397
221 778
-
28 565
29 017
226 909
27
30 115
31 400
209 555
354
25 688
26 106
215 169
-
27 503
27 235
212 637
124
22 305
21 888
177 993
434
24 654
24 620
112 450
-
20 518
23 247
162 690
10
19 340
17 575

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
24 556
121 647
146 203
-
18 613
108 875
127 488
-
31 090
81 257
112 347
-
31 317
142 179
173 496
-
22 769
131 271
154 040
-
19 746
119 340
139 086
-
35 483
90 444
125 927
-
33 432
80 890
114 322
-
34 141
65 071
99 212
-
8 998
71 230
80 228

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
43 234
31 600
1 800
-
69 569
146 203
29 633
24 400
1 300
-
72 156
127 489
19 646
18 890
1 200
-
72 612
112 348
149 866
11 890
2 300
-
9 441
173 497
138 736
4 390
1 600
-
9 314
154 040
114 840
13 590
1 100
-
9 556
139 086
104 155
4 390
1 400
-
15 981
125 926
93 406
4 390
900
-
15 626
114 322
79 576
4 390
700
-
14 545
99 211
63 141
9 750
1 350
-
5 988
80 229

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 025
-
22 383
-
9 564
7 435
277 141
3 783
-
18 694
-
8 596
5 907
232 266
2 798
-
15 793
-
8 514
4 922
221 778
3 205
-
15 077
-
6 885
5 626
226 936
3 375
-
13 060
-
5 899
7 735
209 909
4 198
-
12 887
-
5 627
3 516
215 169
3 365
-
14 433
-
5 587
2 344
212 761
2 825
-
9 485
-
4 578
5 391
178 427
2 462
-
7 728
-
3 935
4 313
112 450
2 874
-
7 911
-
3 794
4 594
162 700

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
67
4 136
552
35199
19,30%
11,50%
32,09%
18,79%
46,43%
62,90%
65
3 573
510
27632
4,73%
10,58%
100,00%
15,81%
38,17%
63,45%
52
4 265
526
32140
-2,26%
13,09%
100,00%
3,90%
30,60%
41,71%
42
5 403
612
34719
8,28%
13,84%
100,00%
58,50%
91,73%
873,03%
42
4 989
531
29443
-2,61%
12,46%
30,57%
58,20%
92,29%
911,69%
43
5 004
545
30912
1,19%
12,95%
31,62%
51,02%
90,19%
801,81%
40
5 316
541
26090
19,46%
10,53%
26,98%
35,02%
85,43%
284,95%
35
5 086
489
27902
58,29%
13,88%
31,18%
36,67%
84,70%
259,80%
29
3 878
509
22287
-30,88%
20,68%
41,59%
44,93%
83,66%
236,39%
31
5 248
510
21020
-
12,23%
29,64%
40,10%
88,18%
989,13%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av industrikabel samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556447-7650
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1992-05-25
Juridiskt namn
amo specialkabel ab
Länsäte
Uppvidinge

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Blad, Jan Henrik (f. 1978)
Blad, Jan Henrik (f. 1978)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Johansson, Christian Åke (f. 1971)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Wilhelmsson, Staffan Conrad Lars Ola (f. 1941)
Blad, Jan Clemens (f. 1954)
Styrelseledamot
Wilhelmsson, Staffan Conrad Lars Ola (f. 1941)
Blad, Jan Clemens (f. 1954)
Erlandsson, Bengt Erland (f. 1956)
Sandberg, John-Erik Urban (f. 1972)
Blad, Jan Henrik (f. 1978)
Blad, Jan Henrik (f. 1978)
Erlandsson, Ann-Marie Elise (f. 1981)
Eriksson, Henrik Karl Jonny (f. 1988)
Styrelsesuppleant
Blad, Jan Clemens (f. 1954)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).