Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Brovägen 6, 266 75, HJÄRNARP
Tel.nummer
0431-449040
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556250-4695
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1984
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag TempCon Holding AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Tommy Nordbergh Åkeri AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Ängelholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,61%
2,62% (2016)
Kassalikviditet
105,28%
115,49% (2016)
Soliditet
24,87%
26,73% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2009-08
2008-08
2007-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
163
205 536
11 226
8 002
119 621
721
50 691
6,47%
86,09%
21,33%
136
163 475
4 707
3 335
88 534
710
40 891
4,43%
86,06%
19,78%
125
142 523
4 008
2 855
72 846
1 142
37 671
4,17%
83,72%
19,47%

Resultaträkning (tkr)

2009-08
2008-08
2007-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
201 510
4 026
12 970
11 226
160 067
3 408
7 070
4 707
139 242
3 281
5 762
4 008

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2009-08
2008-08
2007-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
76 529
43 092
119 621
-
57 864
30 670
88 534
-
47 004
25 842
72 846

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2009-08
2008-08
2007-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
25 518
0
10 391
34 759
48 953
119 621
17 516
0
7 451
28 712
34 855
88 534
14 182
0
6 159
22 534
29 971
72 846

Löner & utdelning (tkr)

2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
721
-
50 691
-
17 891
-
205 536
710
-
40 891
-
14 298
-
163 475
1 142
-
37 671
-
13 839
-
142 523

Nyckeltal

2009-08
2008-08
2007-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
163
1 236
425
32415
25,89%
6,47%
100,00%
-2,91%
21,33%
86,09%
136
1 177
413
22566
14,96%
4,43%
100,00%
-2,61%
19,78%
86,06%
125
1 114
423
18875
-
4,17%
100,00%
-2,97%
19,47%
83,72%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
369
719 171
2 346
109
344 511
1 994
151 088
0,61%
105,28%
24,87%
302
615 905
14 133
1 533
314 265
1 711
124 328
2,62%
115,49%
26,73%
257
498 560
30 033
6 722
283 097
1 380
102 506
6,53%
111,55%
25,80%
220
418 695
25 121
4 264
231 160
1 334
84 210
6,72%
98,53%
24,25%
218
395 609
8 010
26
195 099
1 141
82 445
2,68%
78,77%
20,85%
232
334 286
1 221
20
167 693
778
78 535
0,95%
79,00%
20,61%
219
287 795
923
28
139 414
920
71 509
1,08%
74,17%
24,22%
203
349 399
5 084
48
130 509
1 421
85 960
2,03%
79,27%
25,39%
131
165 340
9 687
437
101 457
721
40 426
6,92%
85,51%
23,62%
106
124 993
4 180
9
71 273
710
31 473
5,07%
85,86%
23,19%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
712 670
6 501
4 042
2 346
606 849
9 056
15 605
14 133
489 261
9 299
31 733
30 033
407 820
10 875
27 007
25 121
381 777
13 832
9 886
8 010
329 486
4 800
2 498
1 221
283 459
4 336
2 490
923
343 508
5 891
6 799
5 084
162 028
3 312
11 171
9 687
122 279
2 714
6 225
4 180

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
196 902
147 609
344 511
-
177 476
136 789
314 265
-
158 192
124 905
283 097
-
142 728
88 432
231 160
-
130 257
64 842
195 099
-
103 390
64 303
167 693
-
92 840
46 574
139 414
-
84 608
45 901
130 509
-
66 525
34 932
101 457
-
47 684
23 589
71 273

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
13 225
92 884
0
98 280
140 122
344 511
13 115
90 884
0
91 895
118 370
314 264
11 582
78 803
0
80 878
111 834
283 097
4 860
65 629
0
71 009
89 662
231 160
597
51 384
0
62 214
80 904
195 099
571
43 574
0
42 947
80 601
167 693
552
42 574
0
34 736
61 552
139 414
523
41 806
0
31 438
56 741
130 508
625
29 921
0
31 060
39 851
101 457
187
20 950
0
23 374
26 761
71 272

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 994
-
151 088
-
57 039
-
719 171
1 711
-
124 328
-
46 475
-
615 905
1 380
-
102 506
-
41 859
-
498 560
1 334
-
84 210
-
28 631
-
418 695
1 141
-
82 445
-
28 214
-
395 609
778
-
78 535
-
26 914
-
334 286
920
-
71 509
-
22 963
-
287 795
1 421
-
85 960
-
27 702
-
349 399
721
-
40 426
-
14 362
150
165 340
710
-
31 473
-
11 091
-
124 993

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
369
1 931
585
32964
17,44%
0,61%
100,00%
1,05%
24,87%
105,28%
302
2 009
589
41249
24,03%
2,62%
100,00%
3,04%
26,73%
115,49%
257
1 904
568
53841
19,97%
6,53%
100,00%
2,67%
25,80%
111,55%
220
1 854
536
45697
6,82%
6,72%
100,00%
-0,30%
24,25%
98,53%
218
1 751
515
25565
15,87%
2,68%
100,00%
-4,21%
20,85%
78,77%
232
1 420
459
15429
16,24%
0,95%
100,00%
-4,95%
20,61%
79,00%
219
1 294
437
14902
-17,48%
1,08%
100,00%
-5,28%
24,22%
74,17%
203
1 692
570
20546
112,01%
2,03%
100,00%
-3,16%
25,39%
79,27%
131
1 237
423
18412
32,51%
6,92%
100,00%
-3,04%
23,62%
85,51%
106
1 154
409
12813
-
5,07%
100,00%
-2,59%
23,19%
85,86%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva advokatverksamhet, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556250-4695
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1984-10-31
Juridiskt namn
Tommy Nordbergh Åkeri AB
Länsäte
Ängelholm

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Råstedt, Jonas Magnus (f. 1971)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Jönsson, Bengt Sture Crister (f. 1947)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Zakrisson, Bo Benny Helge (f. 1959)
Persson Lind, Jon Tomas (f. 1975)
Styrelseledamot
Steen, Thure Ragnar (f. 1948)
Zakrisson, Bo Benny Helge (f. 1959)
Zakrisson, Bo Benny Helge (f. 1959)
Nordbergh, Raoul Stefan Germund (f. 1966)
Hallberg, Karl Christian (f. 1973)
Persson Lind, Jon Tomas (f. 1975)
Persson Lind, Jon Tomas (f. 1975)
Strand, Leif Mikael (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).