Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Bäckstensgatan 9, 431 49, MÖLNDAL
Tel.nummer
031-495350
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556345-6226
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Rimab Facility Service AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rimab Facility Service AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Mölndal
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,95%
2,97% (2016)
Kassalikviditet
146,16%
140,79% (2016)
Soliditet
31,76%
29,62% (2016)
Bruttovinstmarginal
20,22%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
280
124 746
4 257
3 257
51 367
1 591
69 544
3,87%
139,78%
28,54%
235
102 313
3 513
2 713
47 460
1 163
56 509
4,05%
129,29%
24,86%
172
89 186
3 243
2 488
35 583
1 085
49 687
4,05%
157,52%
34,71%
172
83 818
2 462
1 885
35 913
1 067
48 119
3,23%
149,38%
31,83%
251
100 119
2 681
1 859
26 167
2 113
52 817
2,70%
123,91%
18,49%
186
74 843
4 150
2 923
21 973
1 876
38 259
5,55%
135,90%
25,85%
174
68 601
6 293
4 341
19 226
2 490
34 830
9,83%
144,58%
32,44%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
120 527
4 219
4 666
4 257
98 670
3 643
3 992
3 513
87 229
1 957
3 534
3 243
82 363
1 455
2 634
2 462
100 119
-
2 611
2 681
74 843
-
4 075
4 150
68 601
-
2 944
6 293

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
6 771
44 596
51 367
-
9 347
38 113
47 460
-
6 510
29 073
35 583
-
3 473
32 440
35 913
-
690
25 477
26 167
-
840
21 133
21 973
-
1 454
17 773
19 227

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
14 661
0
933
4 143
31 631
51 368
11 798
0
724
5 728
29 210
47 460
12 351
0
712
4 235
18 286
35 584
11 430
0
672
2 247
21 564
35 913
4 838
0
1 122
0
20 208
26 168
5 679
0
1 016
0
15 279
21 974
6 236
0
1 033
0
11 957
19 226

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 591
-
69 544
-
26 656
-
124 746
1 163
-
56 509
-
21 334
-
102 313
1 085
-
49 687
-
17 585
-
89 186
1 067
-
48 119
-
16 702
-
83 818
2 113
-
52 817
-
22 943
-
100 119
1 876
-
38 259
-
14 529
-
74 843
2 490
-
34 830
-
14 894
-
68 601

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2007-12
2006-12
2005-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
280
430
352
8086
22,15%
3,87%
94,41%
10,76%
28,54%
139,78%
235
420
339
7576
13,12%
4,05%
100,00%
9,02%
24,86%
129,29%
172
507
404
5824
5,91%
4,05%
100,00%
12,37%
34,71%
157,52%
172
479
387
4616
-17,73%
3,23%
100,00%
13,20%
31,83%
149,38%
251
399
317
4095
33,77%
2,70%
95,45%
5,26%
18,49%
123,91%
186
402
301
5492
9,10%
5,55%
94,58%
7,82%
25,85%
135,90%
174
394
308
4926
-
9,83%
100,00%
8,48%
32,44%
144,58%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
6
120 631
3 375
2 500
44 774
1 591
1 956
2,95%
146,16%
31,76%
6
99 060
2 817
2 587
38 340
1 163
1 513
2,97%
140,79%
29,62%
7
87 268
2 611
2 329
35 432
1 085
1 439
3,32%
152,15%
33,53%
7
83 273
1 842
1 382
35 745
1 067
1 627
2,47%
145,06%
30,70%
9
85 697
-795
273
31 568
105
2 177
-0,78%
185,17%
31,23%
117
107 843
4 897
5 340
40 305
518
42 092
4,96%
203,20%
31,57%
290
116 364
-1 241
85
38 168
361
70 807
-0,76%
198,50%
22,20%
308
129 934
2 491
1 287
38 091
132
74 118
2,18%
158,30%
25,06%
295
111 551
2 483
1 401
28 781
53
59 270
2,28%
143,40%
29,03%
312
122 896
3 465
2 083
29 960
553
68 337
2,91%
133,24%
23,25%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
120 527
104
3 553
3 375
98 670
390
2 932
2 817
87 229
39
2 898
2 611
82 363
910
2 007
1 842
85 157
540
-863
-795
107 843
-
154
4 897
116 364
-
-890
-1 241
129 934
-
2 825
2 491
111 551
-
2 401
2 483
122 896
-
3 530
3 465

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
1 100
43 674
44 774
-
1 020
37 319
38 339
-
6 810
28 622
35 432
-
3 773
31 972
35 745
-
692
30 876
31 568
-
694
39 611
40 305
-
558
37 609
38 167
-
805
37 287
38 092
-
1 024
27 757
28 781
-
616
29 344
29 960

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
10 914
4 239
0
0
29 620
44 773
8 790
3 290
0
0
26 259
38 339
9 550
2 989
22
4 235
18 636
35 432
8 787
2 805
22
2 247
21 884
35 745
8 170
2 165
0
4 731
16 502
31 568
10 177
3 267
0
7 386
19 475
40 305
5 437
3 891
0
9 892
18 947
38 167
5 352
5 377
0
3 809
23 554
38 092
4 565
4 859
0
0
19 357
28 781
3 517
4 420
0
0
22 023
29 960

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 591
-
1 956
-
2 040
-
120 631
1 163
-
1 513
-
1 638
-
99 060
1 085
-
1 439
-
1 458
2 423
87 268
1 067
-
1 627
-
1 078
-
83 273
105
-
2 177
-
1 063
-
85 697
518
-
42 092
-
14 633
-
107 843
361
-
70 807
-
23 654
-
116 364
132
-
74 118
-
24 983
-
129 934
53
-
59 270
-
21 443
-
111 551
553
-
68 337
-
25 837
-
122 896

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
6
20 088
1 008
3753
22,15%
2,95%
20,22%
11,66%
31,76%
146,16%
6
16 445
794
3082
13,12%
2,97%
100,00%
11,21%
29,62%
140,79%
7
12 461
636
4498
5,91%
3,32%
100,00%
11,45%
33,53%
152,15%
7
11 766
603
3339
-3,28%
2,47%
100,00%
12,25%
30,70%
145,06%
9
9 462
434
-787
-21,04%
-0,78%
100,00%
16,88%
31,23%
185,17%
117
922
498
246
-7,32%
4,96%
100,00%
18,67%
31,57%
203,20%
290
401
331
-752
-10,44%
-0,76%
97,31%
16,04%
22,20%
198,50%
308
422
326
2990
16,48%
2,18%
96,12%
10,57%
25,06%
158,30%
295
378
279
2574
-9,23%
2,28%
96,03%
7,53%
29,03%
143,40%
312
394
308
3767
-
2,91%
97,19%
5,96%
23,25%
133,24%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra elektriska installationer samt bedriva hästuppfödning, tävlingsverksamhet med hästar samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556345-6226
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-01-05
Juridiskt namn
Rimab Facility Service AB
Länsäte
Mölndal

Svensk näringsgrensindelning (SNI)

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Abenius, Eva Heléne (f. 1960)
Johansson, Nanny Helena (f. 1975)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Bäckman, Bengt Lennart (f. 1955)
Styrelseledamot
Bäckman, Hans Ingemar (f. 1951)
Bäckman, Bengt Lennart (f. 1955)
Larsson, Stig Bjarne (f. 1968)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).