Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Huskvarnavägen 105, 561 32, HUSKVARNA
Tel.nummer
036-389200
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556062-3661
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1955
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Osborn International AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Osborn International AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,12%
9,46% (2016)
Kassalikviditet
162,36%
147,42% (2016)
Soliditet
63,47%
65,29% (2016)
Bruttovinstmarginal
-12,83%
-12,99% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
41
91 919
5 337
3 906
44 140
1 672
17 013
6,26%
124,23%
47,30%
40
102 654
10 525
7 690
49 939
1 175
15 387
11,11%
84,60%
34,56%
37
81 023
5 482
4 047
52 313
1 154
14 639
7,85%
62,59%
18,89%
42
56 601
-2 681
-2 374
34 079
1 171
14 946
-3,22%
32,15%
20,01%
60
93 292
-5 475
-3 837
46 919
752
17 081
-4,84%
25,76%
20,49%

Resultaträkning (tkr)

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
89 391
2 528
5 539
5 337
100 304
2 350
11 070
10 525
78 590
2 433
6 153
5 482
53 470
3 131
-1 740
-2 681
93 086
206
-4 716
-5 475

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
3 053
41 087
44 140
-
10 923
39 016
49 939
-
15 293
37 020
52 313
-
18 720
15 359
34 079
-
21 977
24 942
46 919

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
20 880
0
942
0
22 318
44 140
17 259
0
1 035
1 282
30 363
49 939
9 884
0
1 320
2 176
38 933
52 313
6 820
0
1 417
3 219
22 623
34 079
9 615
0
1 446
0
35 858
46 919

Löner & utdelning (tkr)

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 672
-
17 013
-
7 583
-
91 919
1 175
-
15 387
-
6 989
-
102 654
1 154
-
14 639
-
7 010
-
81 023
1 171
-
14 946
-
6 855
-
56 601
752
-
17 081
-
7 705
-
93 292

Nyckeltal

2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
41
2 180
-
6481
-10,88%
6,26%
-15,70%
21,00%
47,30%
124,23%
40
2 508
-
12105
27,63%
11,11%
-12,26%
8,63%
34,56%
84,60%
37
2 124
-
7473
46,98%
7,85%
-13,41%
-2,43%
18,89%
62,59%
42
1 273
-
-323
-42,56%
-3,22%
-18,13%
-13,59%
20,01%
32,15%
60
1 551
-
-3270
-
-4,84%
-13,71%
-11,73%
20,49%
25,76%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
30
79 966
4 881
2 216
49 221
1 487
13 032
6,12%
162,36%
63,47%
31
81 983
7 737
4 319
42 306
1 416
13 629
9,46%
147,42%
65,29%
29
68 346
719
396
38 567
1 587
12 907
1,06%
103,10%
56,26%
32
63 778
3 026
1 620
35 265
1 354
13 968
4,74%
150,54%
59,97%
35
71 562
3 168
3 430
33 066
1 410
14 269
5,18%
133,27%
56,84%
39
87 889
6 056
3 924
42 108
1 672
15 697
7,13%
102,22%
47,61%
38
98 438
6 794
3 733
46 667
1 175
15 387
7,45%
82,33%
33,51%
35
77 068
5 120
3 772
52 320
1 154
14 639
7,41%
59,84%
22,76%
40
52 316
-7 923
-7 558
33 289
1 171
14 946
-13,64%
31,68%
24,43%
53
78 896
-1 836
-1 181
50 929
752
17 081
-1,33%
28,98%
30,81%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
79 843
123
4 876
4 881
81 958
25
7 740
7 737
68 346
-
710
719
63 778
-
2 984
3 026
71 562
-
3 430
3 168
87 889
-
6 210
6 056
98 391
47
11 872
6 794
77 068
-
5 697
5 120
52 316
-
-2 151
-7 923
78 896
-
-904
-1 836

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
10 269
38 952
49 221
-
10 422
31 884
42 306
-
12 690
25 877
38 567
-
3 062
32 203
35 265
-
2 589
30 477
33 066
-
7 305
34 804
42 109
-
8 747
37 920
46 667
-
16 717
35 603
52 320
-
18 363
14 926
33 289
-
25 750
25 179
50 929

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
27 066
5 353
621
0
16 181
49 221
24 850
3 554
676
0
13 226
42 306
20 508
1 524
737
0
15 798
38 567
20 113
1 329
779
0
13 044
35 265
18 493
385
871
0
13 317
33 066
19 563
623
805
0
21 118
42 109
15 639
0
1 035
0
29 993
46 667
11 906
0
1 320
500
38 594
52 320
8 134
0
1 417
1 500
22 238
33 289
15 692
0
1 446
0
33 791
50 929

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 487
-
13 032
-
6 870
-
79 966
1 416
-
13 629
-
7 620
-
81 983
1 587
-
12 907
-
7 600
-
68 346
1 354
-
13 968
-
6 792
-
63 778
1 410
-
14 269
-
7 002
-
71 562
1 672
-
15 697
-
7 400
-
87 889
1 175
-
15 387
-
6 989
-
98 438
1 154
-
14 639
-
7 010
-
77 068
1 171
-
14 946
-
6 855
-
52 316
752
-
17 081
-
7 705
-
78 896

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
30
2 661
-
5497
-2,58%
6,12%
-12,83%
28,52%
63,47%
162,36%
31
2 644
-
8416
19,92%
9,46%
-12,99%
22,77%
65,29%
147,42%
29
2 357
-
1447
7,16%
1,06%
-12,49%
14,75%
56,26%
103,10%
32
1 993
-
3763
-10,88%
4,74%
-17,79%
30,04%
59,97%
150,54%
35
2 045
-
4301
-18,58%
5,18%
-18,12%
23,98%
56,84%
133,27%
39
2 254
-
7015
-10,67%
7,13%
-13,62%
15,57%
47,61%
102,22%
38
2 589
-
12907
27,67%
7,45%
-10,46%
8,06%
33,51%
82,33%
35
2 202
-
7017
47,31%
7,41%
-11,83%
-3,88%
22,76%
59,84%
40
1 308
-
-734
-33,69%
-13,64%
-15,58%
-13,98%
24,43%
31,68%
53
1 489
-
542
-
-1,33%
-11,39%
-10,92%
30,81%
28,98%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva teknisk, ekonomisk och administrativ bygg- och projektledning inom byggsektorn, värdepappersförvaltning, av bolagets egna affärer i form av aktier och obligationer jämte därmed förenliga verksamheter.

Org.nummer
556062-3661
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1955-11-29
Juridiskt namn
Osborn International AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Axelsson, Per-Ingvar Evald (f. 1963)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Fogelberg, Pierre Jeno Gustav (f. 1966)
Revisorssuppleant
Nilsson, Mats Bengt Anders (f. 1967)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stahlschmidt, Marc (f. 1968)
Styrelseledamot
Axelsson, Per-Ingvar Evald (f. 1963)
Kobylinski, Brian Kenneth (f. 1966)
Stahlschmidt, Marc (f. 1968)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Falkner, Cecilia (f. 1965)
Axelsson, Per Erland (f. 1969)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).