Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Skiftesvägen 16, 563 31, GRÄNNA
Tel.nummer
0390-12400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556438-4252
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1991
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
KEMET Electronics AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
KEMET Electronics AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Jönköping
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,99%
7,12% (2017)
Kassalikviditet
224,03%
153,97% (2017)
Soliditet
66,00%
57,40% (2017)
Bruttovinstmarginal
-3,59%
-3,71% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
473
311 226
-48 437
-42 946
273 946
0
104 027
-13,01%
62,96%
7,94%
596
455 258
-36 336
-27 487
265 274
300
138 672
-5,56%
106,42%
14,74%
586
509 199
21 735
16 033
295 213
0
136 745
6,91%
126,06%
22,41%

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
299 836
11 390
-40 902
-48 437
438 872
16 386
-27 494
-36 336
492 482
16 717
29 547
21 735

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-12
2000-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
158 609
115 337
273 946
-
115 288
149 986
265 274
-
102 359
192 854
295 213

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-12
2000-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
21 758
-
22 652
118 359
111 177
273 946
39 103
-
23 720
119 837
80 398
263 058
66 148
-
31 531
104 225
93 309
295 213

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
-
104 027
-
44 677
-
311 226
300
-
138 672
-
55 532
-
455 258
-
-
136 745
-
52 739
-
509 199

Nyckeltal

2002-12
2001-12
2000-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
473
634
-
-18250
-31,68%
-13,01%
-5,13%
1,39%
7,94%
62,96%
596
736
-
-3774
-10,89%
-5,56%
-9,46%
15,86%
14,74%
106,42%
586
840
-
61078
-
6,91%
-7,57%
20,21%
22,41%
126,06%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
121
167 808
11 449
11 409
107 234
1 874
38 872
6,99%
224,03%
66,00%
117
152 887
10 380
10 359
103 441
1 393
36 381
7,12%
153,97%
57,40%
111
131 800
8 802
8 772
91 336
1 279
34 831
7,46%
125,52%
67,43%
110
131 843
7 245
7 216
81 058
1 175
37 472
6,53%
131,52%
49,64%
88
96 388
5 270
5 678
71 938
1 037
26 677
6,61%
134,50%
52,32%
74
84 378
4 534
4 807
61 631
1 040
25 048
6,43%
243,91%
49,50%
67
75 731
4 055
4 199
56 237
834
20 528
7,86%
233,56%
44,34%
58
71 604
3 567
4 335
64 613
736
18 484
8,86%
342,30%
31,47%
52
58 210
4 418
4 418
59 503
794
15 720
10,72%
223,30%
23,27%
62
51 260
-453
-453
55 935
822
18 558
5,81%
180,97%
16,86%

Resultaträkning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
164 649
3 159
11 513
11 449
145 994
6 893
10 387
10 380
125 288
6 512
9 323
8 802
121 528
10 315
7 899
7 245
93 465
2 923
6 178
5 270
80 580
3 798
5 130
4 534
69 726
6 005
5 339
4 055
67 241
4 363
3 805
3 567
55 267
2 943
3 129
4 418
47 548
3 712
2 692
-453

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
35 734
71 500
107 234
-
37 284
66 157
103 441
-
40 454
50 882
91 336
-
31 643
49 415
81 058
-
39 281
32 657
71 938
-
21 528
40 103
61 631
-
16 864
39 373
56 237
-
16 203
48 410
64 613
-
30 911
28 592
59 503
-
32 221
23 714
55 935

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
70 779
-
14 854
-
21 601
107 234
59 371
-
15 363
-
28 707
103 441
49 012
16 123
-
-
26 201
91 336
40 240
-
16 710
-
24 109
81 059
37 635
-
17 541
-
16 761
71 937
30 509
-
17 573
-
13 549
61 631
24 938
-
17 570
-
13 729
56 237
20 334
-
16 502
15 543
12 234
64 613
13 847
-
17 720
16 901
11 035
59 503
9 429
-
17 080
19 036
10 391
55 936

Löner & utdelning (tkr)

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 874
-
38 872
-
17 437
-
167 808
1 393
-
36 381
-
15 805
-
152 887
1 279
133
34 831
123
14 592
-
131 800
1 175
90
37 472
100
15 072
-
131 843
1 037
110
26 677
98
10 027
-
96 388
1 040
120
25 048
144
8 969
-
84 378
834
201
20 528
247
7 866
-
75 731
736
-
18 484
-
7 427
-
71 604
794
114
15 720
-
7 016
-
58 210
822
-
18 558
-
7 772
-
51 260

Nyckeltal

2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
121
1 361
-
26367
12,78%
6,99%
-3,59%
30,31%
66,00%
224,03%
117
1 248
-
25750
16,53%
7,12%
-3,71%
25,65%
57,40%
153,97%
111
1 129
-
9323
3,09%
7,46%
-5,69%
19,70%
67,43%
125,52%
110
1 105
-
24609
30,03%
6,53%
-5,39%
20,82%
49,64%
131,52%
88
1 062
-
23719
15,99%
6,61%
-5,03%
17,01%
52,32%
134,50%
74
1 089
-
22703
15,57%
6,43%
-6,23%
32,95%
49,50%
243,91%
67
1 041
-
22909
3,70%
7,86%
-6,86%
36,78%
44,34%
233,56%
58
1 159
-
20307
21,67%
8,86%
-7,48%
53,80%
31,47%
342,30%
52
1 063
-
20849
16,23%
10,72%
-6,84%
31,77%
23,27%
223,30%
62
767
-
19772
-
5,81%
-7,83%
28,02%
16,86%
180,97%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva installationsrörelse inom rörledningsbranschen, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556438-4252
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1991-12-20
Juridiskt namn
KEMET Electronics AB
Länsäte
Jönköping

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lehtimäki, Olavi Antero (f. 1953)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Birch, Eva Carolina (f. 1981)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Lehtimäki, Olavi Antero (f. 1953)
Styrelseledamot
Lehtimäki, Olavi Antero (f. 1953)
Auregård, Torborg Jenny Lise-Lott (f. 1960)
Larsson, Mikael Hans Håkan (f. 1970)
Sahlström, Per Herman Emanuel (f. 1981)
Styrelsesuppleant
Nender, Claes Gunnar (f. 1959)
Johansson, Anders Sven-Erik (f. 1975)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Karlsson Svärd, Jenny Fredrika (f. 1976)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).