Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Kanalvägen 18, 194 61, UPPLANDS VÄSBY
Tel.nummer
08-6307440
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556050-3426
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1947
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Beijer Alma AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Habia Cable AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Upplands Väsby
Nyckeltal
Vinstmarginal
23,45%
21,17% (2016)
Kassalikviditet
123,72%
63,99% (2016)
Soliditet
49,02%
52,61% (2016)
Bruttovinstmarginal
-12,63%
-1,10% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
370
573 402
71 339
49 291
409 213
4 548
112 200
13,42%
85,25%
45,00%
369
569 178
63 142
53 220
390 903
4 814
110 823
12,46%
70,12%
37,25%
349
439 044
-13 397
-9 328
423 424
4 998
99 208
-0,21%
105,75%
26,21%

Resultaträkning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
569 485
3 917
74 058
71 339
564 692
4 486
68 389
63 142
434 291
4 753
-6 122
-13 397

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-12
2004-12
2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
190 238
218 975
409 213
-
205 566
185 337
390 903
-
223 187
200 237
423 424

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-12
2004-12
2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
184 143
-
13 057
34 722
177 291
409 213
145 608
-
12 554
52 325
180 416
390 903
110 959
-
11 244
172 853
128 368
423 424

Löner & utdelning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
4 548
444
112 200
-
40 251
-
573 402
4 814
37
110 823
-
37 041
-
569 178
4 998
-
99 208
-
40 041
-
439 044

Nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
370
1 539
-
87115
0,85%
13,42%
-12,81%
7,32%
45,00%
85,25%
369
1 530
-
80943
30,03%
12,46%
-12,86%
0,87%
37,25%
70,12%
349
1 244
-
5122
-
-0,21%
-16,98%
16,55%
26,21%
105,75%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
174
260 293
60 660
107 163
385 789
2 501
82 315
23,45%
123,72%
49,02%
177
297 830
51 197
54 373
280 337
3 504
82 221
21,17%
63,99%
52,61%
188
332 326
68 424
64 711
314 409
3 703
91 209
22,21%
84,25%
49,37%
196
364 549
34 234
42 977
282 915
2 389
96 118
12,22%
94,59%
52,25%
172
273 915
46 731
46 883
263 854
2 815
74 836
18,63%
141,74%
63,73%
162
303 489
53 676
52 406
263 691
2 355
68 655
19,41%
127,42%
55,84%
169
352 627
24 970
23 614
249 073
2 273
69 920
8,64%
49,14%
42,56%
163
295 498
-640
704
237 601
2 005
59 102
1,15%
56,07%
44,73%
191
259 757
7 018
15 436
237 153
2 160
67 135
4,89%
90,14%
56,48%
218
426 145
14 574
10 024
258 339
2 637
87 524
4,85%
64,40%
41,21%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
258 910
1 383
-39 540
60 660
296 491
1 339
-1 597
51 197
323 278
9 048
8 900
68 424
360 419
4 130
-6 256
34 234
271 112
2 803
-13 050
46 731
300 544
2 945
5 567
53 676
342 584
10 043
7 366
24 970
289 218
6 280
-673
-640
257 379
2 378
-24 764
7 018
421 785
4 360
19 937
14 574

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
155 289
230 500
385 789
-
165 803
114 534
280 337
-
156 162
158 247
314 409
-
140 025
142 890
282 915
-
141 582
122 272
263 854
-
129 013
134 678
263 691
-
134 153
114 920
249 073
-
131 651
105 950
237 601
-
135 802
101 351
237 153
-
136 716
121 623
258 339

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
172 225
21 665
932
65 000
125 967
385 789
130 062
22 341
-
45 000
82 934
280 337
139 689
19 927
-
45 000
109 793
314 409
134 978
16 450
-
45 000
86 487
282 915
158 840
11 935
-
45 000
48 079
263 854
137 521
12 481
-
45 000
68 689
263 691
96 147
12 624
-
45 000
95 302
249 073
96 629
12 373
-
45 000
83 599
237 601
122 487
14 698
-
45 000
54 968
237 153
94 626
15 175
-
45 000
103 538
258 339

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 501
-
82 315
-
58 969
94 000
260 293
3 504
974
82 221
-
34 627
65 000
297 830
3 703
1 006
91 209
-
38 797
64 000
332 326
2 389
158
96 118
-
35 607
60 000
364 549
2 815
639
74 836
-
5 294
63 000
273 915
2 355
367
68 655
-
30 462
35 900
303 489
2 273
150
69 920
-
26 587
15 000
352 627
2 005
-
59 102
-
27 899
21 000
295 498
2 160
317
67 135
-
26 112
25 000
259 757
2 637
680
87 524
-
38 498
10 000
426 145

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
174
1 488
-
-38608
-12,68%
23,45%
-12,63%
40,37%
49,02%
123,72%
177
1 675
-
-1597
-8,29%
21,17%
-1,10%
10,66%
52,61%
63,99%
188
1 720
-
8900
-10,30%
22,21%
-1,05%
14,99%
49,37%
84,25%
196
1 839
-
-6256
32,94%
12,22%
-1,18%
15,65%
52,25%
94,59%
172
1 576
-
-13050
-9,79%
18,63%
-1,29%
27,37%
63,73%
141,74%
162
1 855
-
5567
-12,27%
19,41%
-1,19%
21,96%
55,84%
127,42%
169
2 027
-
7366
18,45%
8,64%
-1,30%
5,73%
42,56%
49,14%
163
1 774
-
-673
12,37%
1,15%
-1,41%
7,73%
44,73%
56,07%
191
1 348
-
-24764
-38,98%
4,89%
-1,55%
18,02%
56,48%
90,14%
218
1 935
-
19937
-
4,85%
-1,69%
4,29%
41,21%
64,40%

Verksamhet & Status

Bolaget skall driva rörelse som främjar rekreation och förströelse samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556050-3426
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1947-07-02
Juridiskt namn
Habia Cable AB
Länsäte
Upplands Väsby

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Modigh, Carl Gunnar (f. 1972)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Daun, Karl Leonard (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Persson, Bertil Peter (f. 1961)
Styrelseledamot
Larsson, Lars Göran Engelbrekt (f. 1943)
Schweitz, Jan-Åke (f. 1945)
Blomén, Jan Sigvard (f. 1955)
Olsson, Jan Håkan (f. 1956)
Persson, Bertil Peter (f. 1961)
Skoglund, Ann-Chatrine (f. 1972)
Modigh, Carl Gunnar (f. 1972)
Friberg, Linda Margaretha (f. 1976)
Styrelsesuppleant
Wannberg, Kerstin Agneta (f. 1962)
Andersson, Åsa Carola (f. 1974)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).