Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Varvsvägen 91, 261 35, LANDSKRONA
Tel.nummer
0416-10300
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556559-3497
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Ohlssons i Landskrona AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Ohlssons i Landskrona AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Landskrona
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,11%
6,35% (2016)
Kassalikviditet
105,16%
84,36% (2016)
Soliditet
22,58%
20,63% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2002-12
2001-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
28
60 610
3 587
2 522
51 808
461
9 775
10,52%
46,52%
10,96%
19
23 991
1 699
1 189
36 474
60
4 332
12,08%
61,96%
9,28%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Resultaträkning (tkr)

2002-12
2001-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
60 272
338
6 303
3 587
23 991
-
2 899
1 699
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2002-12
2001-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
43 332
8 476
51 808
-
27 746
8 728
36 474
-
-
-
-

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2002-12
2001-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
5 676
-
2 037
27 134
16 960
51 807
3 385
-
923
18 566
13 600
36 474
-
-
-
-
-
0

Löner & utdelning (tkr)

2002-12
2001-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
461
-
9 775
-
4 201
-
60 610
60
-
4 332
-
1 735
-
23 991
-
-
-
-
-
-
-

Nyckeltal

2002-12
2001-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
28
2 153
544
12525
151,23%
10,52%
100,00%
-14,08%
10,96%
46,52%
19
1 263
344
5833
-
12,08%
100,00%
-20,31%
9,28%
61,96%
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
385
561 577
28 469
8 179
575 977
3 380
148 932
6,11%
105,16%
22,58%
356
510 021
27 742
5 503
519 943
3 199
132 189
6,35%
84,36%
20,63%
321
443 465
24 337
5 108
405 001
3 052
117 990
6,63%
64,33%
22,51%
244
364 500
21 128
5 097
369 302
2 888
90 070
7,64%
79,40%
20,65%
193
270 535
12 275
4 062
338 543
766
69 345
6,93%
66,59%
18,09%
189
250 984
8 427
1 031
262 750
801
65 756
6,12%
68,57%
20,06%
192
247 773
6 229
1 187
277 158
722
63 982
5,58%
67,50%
17,16%
159
233 004
9 136
1 008
264 698
734
54 363
5,79%
57,73%
16,20%
121
165 496
5 511
1 920
220 152
725
40 180
5,77%
47,77%
16,78%
134
164 608
3 080
105
201 853
710
41 506
6,38%
52,78%
16,29%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
561 577
-
30 250
28 469
510 021
-
28 902
27 742
443 465
-
28 472
24 337
364 500
-
27 025
21 128
270 535
-
18 704
12 275
250 984
-
15 353
8 427
247 773
-
13 821
6 229
233 004
-
13 470
9 136
165 496
-
9 540
5 511
164 608
-
10 467
3 080

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
439 822
136 155
575 977
-
410 725
109 218
519 943
-
327 704
77 297
405 001
-
297 877
71 425
369 302
-
280 977
57 565
338 542
-
214 103
48 647
262 750
-
227 360
49 798
277 158
-
220 848
43 850
264 698
-
191 273
28 879
220 152
-
171 651
30 202
201 853

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
28 628
130 000
8 361
283 778
125 210
575 977
21 450
110 000
12 182
252 624
123 687
519 943
20 947
90 000
7 048
174 109
112 897
405 001
18 938
73 500
3 211
188 664
84 989
369 302
15 122
59 110
932
184 361
79 017
338 542
12 060
52 110
862
132 799
64 919
262 750
12 229
45 310
711
152 279
66 629
277 158
11 042
40 810
559
146 549
65 738
264 698
11 034
33 220
379
123 213
52 306
220 152
9 114
30 470
214
111 836
50 219
201 853

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
3 380
-
148 932
-
60 879
-
561 577
3 199
-
132 189
-
53 936
-
510 021
3 052
-
117 990
-
47 288
-
443 465
2 888
-
90 070
-
34 130
-
364 500
766
-
69 345
-
26 798
1 000
270 535
801
-
65 756
-
25 096
1 000
250 984
722
-
63 982
-
24 089
1 200
247 773
734
-
54 363
-
19 720
-
233 004
725
-
40 180
-
16 701
1 000
165 496
710
-
41 506
-
15 922
-
164 608

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
385
1 459
567
85278
10,11%
6,11%
100,00%
1,95%
22,58%
105,16%
356
1 433
536
85626
15,01%
6,35%
100,00%
-2,84%
20,63%
84,36%
321
1 382
528
82408
21,66%
6,63%
100,00%
-8,03%
22,51%
64,33%
244
1 494
528
67148
34,73%
7,64%
100,00%
-3,72%
20,65%
79,40%
193
1 402
508
52133
7,79%
6,93%
100,00%
-7,93%
18,09%
66,59%
189
1 328
489
45561
1,30%
6,12%
100,00%
-6,48%
20,06%
68,57%
192
1 290
469
43235
6,34%
5,58%
100,00%
-6,79%
17,16%
67,50%
159
1 465
477
37965
40,79%
5,79%
100,00%
-9,39%
16,20%
57,73%
121
1 368
495
29085
0,54%
5,77%
100,00%
-14,16%
16,78%
47,77%
134
1 228
442
27994
-
6,38%
100,00%
-12,16%
16,29%
52,78%

Verksamhet & Status

Bolaget skall utföra uppdrag med entreprenadmaskiner och lastbilar samt bedriva renhållningsverksamhet. Därutöver ska bolaget bedriva konsultationer inom bygg och anläggningsbranschen, förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556559-3497
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-08-27
Juridiskt namn
Ohlssons i Landskrona AB
Länsäte
Landskrona

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Ohlsson, Christer Jörgen Vallentin (f. 1954)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Kjäll, Jan Christer (f. 1956)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Ohlsson, Christer Jörgen Vallentin (f. 1954)
Styrelseledamot
Engert, Lars Göran (f. 1948)
Ohlsson, Christer Jörgen Vallentin (f. 1954)
Ohlsson, Mats Göran (f. 1958)
Olsson, Per-Johan Henrik (f. 1975)
Ek, Arne Jimmy Matteus (f. 1977)

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Ohlsson, Eva Anita Ingeborg (f. 1953)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).