Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Älvsborgsleden 7, 504 31, BORÅS
Tel.nummer
033-178800
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556030-0914
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1931
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
ACG Gruppen AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
ACG Gruppen AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Borås
Nyckeltal
Vinstmarginal
-2,05%
-5,70% (2016)
Kassalikviditet
54,25%
69,94% (2016)
Soliditet
72,70%
78,96% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
263
384 087
-3 293
-2 614
190 546
5 779
92 065
-0,56%
65,67%
38,50%
239
381 356
18 456
14 701
176 877
6 402
82 116
5,29%
81,79%
46,70%
239
346 762
13 258
9 532
160 106
5 989
77 740
4,37%
65,98%
44,24%
220
304 421
4 699
3 277
149 064
5 428
70 198
2,34%
69,10%
39,78%
181
299 961
13 524
8 532
130 807
4 510
58 816
5,03%
77,46%
44,91%
174
267 378
9 571
6 190
113 026
4 080
54 128
4,05%
78,61%
44,64%
166
258 471
7 796
4 939
108 955
4 434
50 508
3,66%
81,68%
42,24%
145
215 051
1 930
913
96 021
4 363
43 291
2,50%
94,87%
43,29%
156
200 882
-6 059
-5 105
98 327
4 661
44 098
-1,92%
92,86%
42,03%
166
260 180
14 186
10 857
113 550
4 309
47 043
6,35%
141,41%
45,63%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
372 303
11 784
-2 892
-3 293
370 493
10 863
19 063
18 456
335 840
10 922
13 509
13 258
294 016
10 405
6 018
4 699
288 939
11 022
14 362
13 524
261 288
6 090
10 268
9 571
250 387
8 084
9 022
7 796
210 578
4 473
5 010
1 930
198 471
2 411
-4 524
-6 059
257 171
3 009
15 342
14 186

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
74 049
116 496
190 545
-
53 271
123 606
176 877
-
57 219
102 887
160 106
-
47 006
102 058
149 064
-
43 223
87 583
130 806
-
36 085
76 941
113 026
-
29 655
79 299
108 954
-
22 904
73 118
96 022
-
28 709
69 618
98 327
-
31 055
82 495
113 550

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
69 259
5 269
4 554
13 433
98 031
190 546
82 603
-
5 012
1 695
87 566
176 876
70 825
-
5 300
1 875
82 107
160 107
59 298
-
3 100
1 191
82 742
146 331
58 749
-
3 075
1 616
64 554
127 994
50 454
-
2 107
1 612
57 080
111 253
46 019
-
2 111
1 600
58 416
108 146
41 572
-
1 066
1 675
51 709
96 022
41 323
-
1 165
5 856
49 983
98 327
51 818
-
2 070
20 068
39 594
113 550

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 779
-
92 065
-
41 736
-
384 087
6 402
-
82 116
-
36 641
-
381 356
5 989
-
77 740
-
33 583
-
346 762
5 428
-
70 198
-
30 362
-
304 421
4 510
-
58 816
-
25 979
-
299 961
4 080
-
54 128
-
24 394
-
267 378
4 434
-
50 508
-
22 680
-
258 471
4 363
-
43 291
-
19 608
-
215 051
4 661
-
44 098
-
19 963
-
200 882
4 309
-
47 043
-
20 623
-
260 180

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
263
1 416
559
13825
0,49%
-0,56%
83,87%
4,96%
38,50%
65,67%
239
1 550
548
34219
10,32%
5,29%
80,74%
9,73%
46,70%
81,79%
239
1 405
515
30533
14,23%
4,37%
78,78%
6,19%
44,24%
65,98%
220
1 336
500
16455
1,76%
2,34%
77,74%
6,57%
39,78%
69,10%
181
1 596
508
26105
10,58%
5,03%
78,75%
7,97%
44,91%
77,46%
174
1 502
492
20094
4,35%
4,05%
78,59%
7,60%
44,64%
78,61%
166
1 508
487
17219
18,90%
3,66%
77,95%
8,34%
42,24%
81,68%
145
1 452
488
11163
6,10%
2,50%
85,80%
10,17%
43,29%
94,87%
156
1 272
461
-1933
-22,83%
-1,92%
87,11%
9,89%
42,03%
92,86%
166
1 549
456
22834
-
6,35%
88,71%
16,68%
45,63%
141,41%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
10
16 633
-874
-5 330
75 326
674
3 944
-2,05%
54,25%
72,70%
9
15 076
-1 481
3 724
79 899
625
3 769
-5,70%
69,94%
78,96%
10
14 974
-4 299
630
74 345
540
3 613
-24,42%
52,33%
82,55%
9
16 296
-954
2 167
74 362
982
2 466
-1,70%
36,72%
82,45%
6
13 167
-1 640
3 751
77 567
939
1 589
-8,21%
73,73%
81,01%
7
9 900
-1 847
2 727
71 558
784
1 658
-13,32%
122,66%
83,26%
7
9 351
13 929
17 800
65 318
767
2 141
155,32%
205,52%
87,52%
8
8 780
-3 446
4 896
48 201
1 443
2 156
-37,31%
233,05%
81,67%
6
9 740
-1 345
982
44 272
1 545
1 615
-9,36%
172,94%
77,86%
6
9 855
4 569
9 438
49 989
1 180
2 121
24,47%
391,84%
81,72%

Resultaträkning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
16 628
5
-2 564
-874
15 030
46
-2 731
-1 481
14 974
-
-1 374
-4 299
16 294
2
253
-954
13 165
2
-3 583
-1 640
9 803
97
-2 737
-1 847
9 349
2
-2 797
13 929
8 418
362
-5 064
-3 446
9 740
-
-2 874
-1 345
9 632
223
-3 966
4 569

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
64 235
11 091
75 326
-
68 228
11 671
79 899
-
67 617
6 728
74 345
-
69 572
4 791
74 363
-
67 055
10 512
77 567
-
57 237
14 321
71 558
-
48 569
16 750
65 319
-
27 616
20 585
48 201
-
27 325
16 948
44 273
-
27 568
22 421
49 989

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
54 338
545
-
-
20 444
75 327
62 667
545
-
-
16 687
79 899
60 943
545
-
-
12 857
74 345
61 313
-
-
-
13 049
74 362
61 147
2 165
-
-
14 257
77 569
58 645
1 200
-
37
11 675
71 557
57 168
-
-
-
8 150
65 318
39 368
-
-
-
8 833
48 201
34 472
-
-
-
9 800
44 272
39 388
1 878
-
3 000
5 722
49 988

Löner & utdelning (tkr)

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
674
-
3 944
-
2 102
-
16 633
625
-
3 769
-
2 011
3 000
15 076
540
-
3 613
-
1 630
2 000
14 974
982
-
2 466
-
1 437
1 000
16 296
939
-
1 589
-
1 259
2 000
13 167
784
-
1 658
-
1 234
1 250
9 900
767
-
2 141
-
4 467
1 250
9 351
1 443
-
2 156
-
1 970
-
8 780
1 545
-
1 615
-
2 006
-
9 740
1 180
-
2 121
-
1 884
6 000
9 855

Nyckeltal

2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
10
1 663
728
-1020
10,63%
-2,05%
100,00%
-56,25%
72,70%
54,25%
9
1 670
790
-1362
0,37%
-5,70%
100,00%
-33,37%
78,96%
69,94%
10
1 497
628
-89
-8,10%
-24,42%
100,00%
-40,93%
82,55%
52,33%
9
1 810
694
1480
23,77%
-1,70%
100,00%
-50,68%
82,45%
36,72%
6
2 194
693
-2922
34,30%
-8,21%
100,00%
-28,45%
81,01%
73,73%
7
1 400
594
-2653
4,86%
-13,32%
100,00%
26,99%
83,26%
122,66%
7
1 336
548
-2616
11,06%
155,32%
100,00%
91,99%
87,52%
205,52%
8
1 052
830
-4856
-13,57%
-37,31%
100,00%
139,61%
81,67%
233,05%
6
1 623
902
-2640
1,12%
-9,36%
100,00%
73,39%
77,86%
172,94%
6
1 605
923
-3705
-
24,47%
100,00%
173,37%
81,72%
391,84%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och standardprogram för sådana, samt undervisning i data och dataprogrammering samt aktivt likviditetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556030-0914
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1931-06-01
Juridiskt namn
ACG Gruppen AB
Länsäte
Borås

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Westerlind, Elof Reimar (f. 1929)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Bergman, Lars Anders (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Westerlind, Elof Reimar (f. 1929)
Styrelseledamot
Westerlind, Elof Reimar (f. 1929)
Lilja, Lars Gustav (f. 1950)
Reinholdsson, Leif Ingemar (f. 1953)
Westerlind, Maria Helena (f. 1965)
Hörlin, Anna Fredrika (f. 1965)
Styrelsesuppleant
Engelbrektsson, Kristina Charlotta (f. 1961)
Johansson, Pär Marcus (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).