Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Industrivägen 14, 590 44, RIMFORSA
Tel.nummer
0494-79500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556580-1643
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1999
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Rimaster AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Rimaster AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Kinda
Nyckeltal
Vinstmarginal
6,58%
2,32% (2016)
Kassalikviditet
24,43%
24,12% (2016)
Soliditet
43,05%
43,45% (2016)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
914
633 268
26 273
20 048
263 489
10 951
123 805
4,92%
60,82%
21,10%
737
473 700
18 357
12 739
209 880
9 544
92 322
4,70%
57,90%
19,37%
629
423 615
9 911
7 587
179 513
8 429
81 429
3,29%
56,67%
17,24%
602
404 401
2 040
-297
167 595
7 768
77 464
1,69%
45,07%
15,35%
568
333 013
-2 880
-2 425
150 405
6 924
73 049
0,64%
47,71%
16,26%
579
377 190
2 010
531
139 003
8 731
70 968
2,32%
51,66%
15,39%
555
404 801
13 946
9 922
146 175
7 211
74 833
5,09%
51,95%
16,39%
444
310 356
4 638
3 239
134 551
7 913
63 343
3,02%
47,46%
12,06%
351
203 246
-12 780
-9 885
111 456
7 596
53 105
-4,91%
47,97%
9,73%
574
356 172
12 525
7 155
131 490
7 198
75 747
4,99%
80,78%
16,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
628 980
4 288
30 595
26 273
471 918
1 782
22 083
18 357
421 738
1 877
13 773
9 911
401 393
3 008
6 716
2 040
332 528
485
1 945
-2 880
375 726
1 464
8 465
2 010
403 718
1 083
19 768
13 946
309 270
1 086
9 149
4 638
202 726
520
-10 189
-12 780
351 868
4 304
16 992
12 525

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
49 888
213 601
263 489
-
52 419
157 461
209 880
-
57 134
122 379
179 513
-
55 253
112 342
167 595
-
53 683
96 722
150 405
-
48 366
90 637
139 003
-
49 556
96 619
146 175
-
45 506
89 045
134 551
-
47 225
64 231
111 456
-
36 015
95 475
131 490

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
55 604
-
3 602
76 530
127 753
263 489
40 653
-
2 016
65 202
102 010
209 881
30 948
-
-
68 899
79 666
179 513
25 732
-
15
58 577
83 310
167 634
24 452
-
2 069
61 349
62 529
150 399
21 386
-
1 574
59 953
56 081
138 994
23 956
-
2 697
52 212
67 301
146 166
16 221
-
1 213
50 677
66 323
134 434
10 845
-
869
39 442
60 252
111 408
21 088
-
4 186
41 124
63 579
129 977

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
10 951
-
123 805
-
44 070
-
633 268
9 544
-
92 322
-
34 363
-
473 700
8 429
-
81 429
-
30 048
-
423 615
7 768
-
77 464
-
27 970
-
404 401
6 924
-
73 049
-
27 841
-
333 013
8 731
-
70 968
-
30 499
-
377 190
7 211
-
74 833
-
28 468
-
404 801
7 913
-
63 343
-
25 306
-
310 356
7 596
-
53 105
-
21 854
-
203 246
7 198
-
75 747
-
29 818
-
356 172

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
914
688
204
44553
33,28%
4,92%
42,52%
13,65%
21,10%
60,82%
737
640
188
36361
11,90%
4,70%
43,32%
11,75%
19,37%
57,90%
629
670
193
25977
5,07%
3,29%
43,30%
10,13%
17,24%
56,67%
602
667
192
19318
20,71%
1,69%
46,47%
7,23%
15,35%
45,07%
568
585
190
12337
-11,50%
0,64%
43,24%
10,28%
16,26%
47,71%
579
649
202
18444
-6,93%
2,32%
43,31%
9,20%
15,39%
51,66%
555
727
200
29531
30,54%
5,09%
42,09%
7,26%
16,39%
51,95%
444
697
219
16399
52,56%
3,02%
44,08%
7,35%
12,06%
47,46%
351
578
248
-5227
-42,39%
-4,91%
51,25%
1,96%
9,73%
47,97%
574
613
191
27899
-
4,99%
47,09%
9,06%
16,04%
80,78%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
13
32 303
1 431
4 164
39 294
7 248
3 590
6,58%
24,43%
43,05%
12
26 628
395
4 161
41 638
6 470
3 507
2,32%
24,12%
43,45%
12
27 012
4 109
3 432
44 317
5 872
3 816
16,50%
23,90%
38,20%
13
25 561
12 810
3 794
44 311
5 533
4 140
53,06%
12,02%
34,98%
11
23 826
1 776
69
19 595
5 108
4 165
7,64%
66,51%
62,28%
10
28 556
5 447
94
24 852
6 741
1 682
19,24%
170,89%
67,12%
6
17 838
1 149
4 136
29 584
3 790
1 672
6,72%
191,54%
66,21%
6
12 716
334
2 812
28 432
3 167
1 436
4,57%
126,87%
56,32%
7
13 073
-1 601
-1 582
18 644
3 941
1 199
-10,39%
51,88%
54,10%
10
12 025
-2 402
783
21 471
2 604
3 487
-17,88%
118,15%
54,35%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
31 768
535
568
1 431
26 464
164
552
395
26 814
198
1 469
4 109
24 205
1 356
1 825
12 810
23 634
192
1 774
1 776
28 556
-
5 495
5 447
17 720
118
1 149
1 149
12 709
7
544
334
12 972
101
27
-1 601
12 025
-
-2 164
-2 402

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
36 682
2 612
39 294
-
37 214
4 425
41 639
-
39 634
4 682
44 316
-
42 097
2 214
44 311
-
14 679
4 916
19 595
-
12 114
12 738
24 852
-
11 859
17 725
29 584
-
13 631
14 801
28 432
-
16 212
2 432
18 644
-
14 745
6 726
21 471

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
16 605
400
-
11 597
10 692
39 294
18 091
-
-
5 200
18 348
41 639
16 930
-
-
7 800
19 587
44 317
15 498
-
-
10 400
18 413
44 311
12 204
-
-
-
7 391
19 595
14 135
3 263
-
-
7 454
24 852
17 041
3 263
-
26
9 254
29 584
14 989
1 313
-
464
11 666
28 432
9 726
463
-
3 767
4 688
18 644
11 308
463
-
4 007
5 693
21 471

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 248
-
3 590
-
6 085
6 600
32 303
6 470
-
3 507
-
5 711
5 000
26 628
5 872
-
3 816
-
5 807
2 000
27 012
5 533
-
4 140
-
5 693
-
25 561
5 108
-
4 165
-
5 625
-
23 826
6 741
-
1 682
-
5 132
-
28 556
3 790
-
1 672
-
3 151
3 000
17 838
3 167
-
1 436
-
2 830
-
12 716
3 941
-
1 199
-
3 092
-
13 073
2 604
-
3 487
-
3 271
-
12 025

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
13
2 444
1 299
679
20,04%
6,58%
100,00%
-25,43%
43,05%
24,43%
12
2 205
1 332
2919
-1,31%
2,32%
100,00%
-52,61%
43,45%
24,12%
12
2 235
1 291
4071
10,78%
16,50%
100,00%
-55,59%
38,20%
23,90%
13
1 862
1 185
1970
2,42%
53,06%
100,00%
-66,92%
34,98%
12,02%
11
2 149
1 371
1931
-17,24%
7,64%
100,00%
-10,47%
62,28%
66,51%
10
2 856
1 376
5621
61,15%
19,24%
100,00%
18,50%
67,12%
170,89%
6
2 953
1 472
1215
39,43%
6,72%
100,00%
47,80%
66,21%
191,54%
6
2 118
1 341
597
-2,03%
4,57%
100,00%
24,67%
56,32%
126,87%
7
1 853
1 312
57
7,88%
-10,39%
100,00%
-17,39%
54,10%
51,88%
10
1 203
1 045
-2151
-
-17,88%
100,00%
8,59%
54,35%
118,15%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, aktier, obligationer och optioner, att bedriva mekanisk verkstad, att idka inköp försäljning och uthyrning av verkstadsmaskiner, att bedriva avelsarbete med hästar, att förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556580-1643
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1999-12-01
Juridiskt namn
Rimaster AB
Länsäte
Kinda

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Stålnert, Tomas Krister (f. 1971)
Vice verkställande direktör
Norman, Monica Pernilla (f. 1969)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Braaf, Sven Olof (f. 1957)
Revisorssuppleant
Vardi, Emanuel (f. 1987)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Karlsson, Per Örjan Mauritz (f. 1954)
Styrelseledamot
Karlsson, Per Örjan Mauritz (f. 1954)
Andersson, Jan-Olof Krister (f. 1957)
Norman, Monica Pernilla (f. 1969)
Stålnert, Tomas Krister (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).