Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Björkholmsvägen 16, 141 46, HUDDINGE
Tel.nummer
08-6089000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556053-7515
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1949
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
SRV återvinning AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
SRV återvinning AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Huddinge
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok och den finansiella styrkan är bra. Lönsamheten är dessutom utmärkt. Om bolaget kan öka sin tillväxt kommer lönsamheten att kraftigt förbättras.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
0,56% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
63,46% (2016)
Soliditet
45,81%
27,40% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
98,37% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
159
378 657
-5 128
-3 970
403 801
1 413
58 042
-0,42%
135,02%
25,94%
170
358 461
12 869
9 458
400 079
1 224
56 959
4,50%
144,20%
27,17%
171
374 048
16 654
11 330
394 896
1 357
54 655
5,15%
148,24%
25,14%

Resultaträkning (tkr)

2008-12
2007-12
2006-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
377 956
701
-4 270
-5 128
356 990
1 471
14 381
12 869
372 061
1 987
18 087
16 654

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2008-12
2007-12
2006-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
296 346
107 455
403 801
-
296 789
103 290
400 079
-
283 447
111 449
394 896

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2008-12
2007-12
2006-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
104 747
0
179 158
40 751
79 144
403 800
108 717
0
170 844
49 352
71 166
400 079
99 259
0
168 197
52 670
74 770
394 896

Löner & utdelning (tkr)

2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 413
-
58 042
-
26 920
-
378 657
1 224
-
56 959
-
27 526
-
358 461
1 357
-
54 655
-
24 904
-
374 048

Nyckeltal

2008-12
2007-12
2006-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
159
2 377
576
210921
5,87%
-0,42%
98,93%
7,49%
25,94%
135,02%
170
2 100
537
220740
-4,05%
4,50%
98,61%
9,00%
27,17%
144,20%
171
2 176
498
220153
-
5,15%
98,72%
9,86%
25,14%
148,24%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
-186
0
4 867
28 828
-
4 412
-
0,00%
45,81%
211
448 384
849
1 251
532 443
2 193
77 448
0,56%
63,46%
27,40%
188
437 039
14 964
9 712
521 333
1 888
74 582
3,90%
75,56%
27,99%
190
409 378
9 515
14 762
439 169
3 993
73 480
2,91%
64,73%
30,78%
179
394 529
12 698
3 857
426 277
2 075
73 846
4,02%
49,19%
29,98%
175
388 368
5 773
95
431 311
2 014
72 309
2,27%
77,94%
27,27%
168
365 425
22
358
416 739
2 046
66 717
0,72%
90,15%
27,16%
164
341 751
1 761
3 505
413 041
1 820
59 217
1,03%
140,61%
27,44%
151
336 950
4 015
3 671
393 539
1 347
58 580
1,64%
154,59%
28,55%
159
378 933
-4 848
-364
404 502
1 413
58 042
-0,35%
130,07%
27,08%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-186
-
-
443 946
4 438
5 135
849
425 512
11 527
16 331
14 964
408 232
1 146
11 699
9 515
374 820
19 709
13 224
12 698
372 840
15 528
7 861
5 773
364 613
812
1 533
22
340 440
1 311
3 047
1 761
336 304
646
5 160
4 015
377 996
937
-3 982
-4 848

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
471 657
60 786
532 443
-
448 950
72 383
521 333
-
378 947
60 222
439 169
-
382 085
44 193
426 278
-
366 705
64 606
431 311
-
343 039
73 701
416 740
-
303 865
109 176
413 041
-
292 803
100 737
393 540
-
297 047
107 455
404 502

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
16 930
118 057
0
800
135 787
54 635
117 016
123 198
143 078
94 516
532 443
53 384
118 655
121 388
133 870
94 036
521 333
43 672
117 294
123 525
62 751
91 927
439 169
28 911
126 761
124 891
57 665
88 050
426 278
25 054
118 656
127 519
78 297
81 785
431 311
24 959
113 091
126 346
71 802
80 540
416 738
24 602
113 773
133 286
64 337
77 042
413 040
21 096
116 979
140 977
49 921
64 565
393 538
17 426
118 074
146 098
40 751
82 153
404 502

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
216
4 412
-
84 104
-
-186
2 193
-
77 448
-
33 193
-
448 384
1 888
-
74 582
-
31 910
-
437 039
3 993
-
73 480
-
30 926
-
409 378
2 075
-
73 846
-
30 888
-
394 529
2 014
-
72 309
-
31 407
-
388 368
2 046
-
66 717
-
26 949
-
365 425
1 820
-
59 217
-
24 438
-
341 751
1 347
-
58 580
-
28 233
-
336 950
1 413
-
58 042
-
36 920
-
378 933

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
383399
-100,00%
-
-
-
45,81%
-
211
2 104
576
180900
4,33%
0,56%
98,37%
-7,60%
27,40%
63,46%
188
2 263
597
188937
4,23%
3,90%
98,31%
-5,09%
27,99%
75,56%
190
2 149
578
186196
8,91%
2,91%
99,01%
-7,77%
30,78%
64,73%
179
2 094
613
188584
0,53%
4,02%
99,03%
-11,70%
29,98%
49,19%
175
2 131
617
180245
2,26%
2,27%
98,90%
-4,61%
27,27%
77,94%
168
2 170
615
168429
7,10%
0,72%
99,23%
-1,88%
27,16%
90,15%
164
2 076
538
174643
1,23%
1,03%
99,03%
9,44%
27,44%
140,61%
151
2 227
596
183738
-11,03%
1,64%
98,78%
10,76%
28,55%
154,59%
159
2 377
576
177913
-
-0,35%
98,93%
6,69%
27,08%
130,07%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet, bokföringsuppdrag och administraiva tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556053-7515
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1949-12-12
Juridiskt namn
SRV återvinning AB
Länsäte
Huddinge

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Hedberg, Anna Kajsa (f. 1968)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Fromell, Bengt-Ove (f. 1951)
Lekmannarevisor
Olsson, Folke Artur Stellan (f. 1929)
Munthe, Krystyna Joanna (f. 1936)
Wennberg, Ulrika Maria (f. 1970)
Lekmannarevisorssupleant
Palmedal, Nils Göran (f. 1943)
Berglund, Gerd Sylvia Yvonne (f. 1954)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Säberg, Bengt Arvid (f. 1956)
Styrelseledamot
Mörk, Gunhild Birgitta (f. 1940)
Karlsson, Hans Erling Gunnar (f. 1945)
Holmberg, Staffan Torbjörn (f. 1947)
Sjödell, Per Lennart (f. 1947)
Lundin, Lars-Åke Jörgen (f. 1950)
Jönsson, Yngve Roland Kenneth (f. 1951)
Säberg, Bengt Arvid (f. 1956)
Anstrell, Anna Maria Alexandra (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Sköldby, Tommy Erik (f. 1946)
Eklund, Gustav Tommy (f. 1947)
Bernhardsson, Maria Margareta E (f. 1949)
Hammar, Björn Erik Torsten (f. 1950)
Dayne, Stefan Mostafa (f. 1953)
Bouveng, Harry Johan Oskar (f. 1955)
Lindblad, Marica Helena (f. 1967)
Mukalazi Muwanga, Shafik (f. 1992)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).