Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Sölvegatan 41, 223 62, LUND
Tel.nummer
046-2868550
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556537-7263
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1997
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
BioInvent International AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
BioInvent International AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Lund
Ekonomisk rating (2017)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Tillväxten är ok, lönsamheten är bra och den finansiella styrkan är utmärkt. Genomgående har det här företaget bra eller utmärkta värden också i jämförelse med andra företag.

Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
-87,77% (2016)
Kassalikviditet
4 375,55%
577,79% (2016)
Soliditet
-75,61%
83,21% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-50,10% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
109 723
51
0
133 760
-
6 354
-
-
-58,62%
46
72 534
-62 587
-62 587
276 298
4 685
31 933
-87,77%
585,97%
83,40%
40
17 182
-95 028
-90 681
54 447
3 902
24 198
-595,42%
210,70%
54,10%
38
50 468
-53 985
-53 985
74 108
3 463
21 351
-114,96%
310,18%
70,75%
47
82 651
-18 039
-18 039
81 437
4 726
29 781
-21,33%
238,37%
60,18%
76
56 406
-187 845
-187 845
116 543
8 072
52 731
-434,75%
158,91%
40,86%
89
125 302
-67 053
-67 053
205 757
3 886
46 563
-53,66%
284,08%
67,05%
96
83 852
-128 400
-128 400
138 030
4 093
50 239
-153,08%
192,83%
53,75%
105
86 555
-176 661
-176 661
126 246
4 100
51 700
-218,82%
149,01%
44,07%
99
253 661
16 251
16 251
295 427
4 144
46 845
6,47%
412,16%
78,29%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
109 723
-
51
71 284
1 250
-62 859
-62 587
15 925
1 257
-94 973
-95 028
46 932
3 536
-54 925
-53 985
81 713
938
-19 176
-18 039
42 946
13 460
-191 093
-187 845
124 649
653
-71 660
-67 053
82 866
986
-127 840
-128 400
80 659
5 896
-179 502
-176 661
252 138
1 523
6 571
16 251

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
5 648
270 650
276 298
-
1 323
53 124
54 447
-
6 801
67 307
74 108
-
3 928
77 509
81 437
-
6 776
109 767
116 543
-
12 857
192 900
205 757
-
14 247
123 783
138 030
-
18 991
107 255
126 246
-
28 811
266 616
295 427

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-100 528
0
0
0
-100 528
230 437
0
0
0
45 861
276 298
29 454
0
0
0
24 993
54 447
52 428
0
0
0
21 680
74 108
49 007
0
0
0
32 430
81 437
47 624
0
0
0
68 919
116 543
137 952
0
0
0
67 805
205 757
74 191
0
0
0
63 839
138 030
55 633
0
0
0
70 613
126 246
231 298
0
0
0
64 129
295 427

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
53
6 354
1 077
33 127
-
109 723
4 685
-
31 933
-
14 779
-
72 534
3 902
-
24 198
-
10 441
-
17 182
3 463
-
21 351
-
8 924
-
50 468
4 726
-
29 781
-
17 564
-
82 651
8 072
-
52 731
-
30 233
-
56 406
3 886
-
46 563
-
24 922
-
125 302
4 093
-
50 239
-
29 387
-
83 852
4 100
-
51 700
-
27 422
-
86 555
4 144
-
46 845
-
25 022
-
253 661

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-100,00%
-
-
-
-58,62%
-
46
1 550
-
-62859
347,62%
-87,77%
-50,10%
315,34%
83,40%
585,97%
40
398
-
-94973
-66,07%
-595,42%
-198,73%
176,65%
54,10%
210,70%
38
1 235
-
-54925
-42,56%
-114,96%
-67,97%
97,22%
70,75%
310,18%
47
1 739
-
-19176
90,27%
-21,33%
-36,98%
55,17%
60,18%
238,37%
76
565
-
-191093
-65,55%
-434,75%
-91,37%
95,11%
40,86%
158,91%
89
1 401
-
-71660
50,42%
-53,66%
-26,12%
100,36%
67,05%
284,08%
96
863
-
-127840
2,74%
-153,08%
-215,88%
72,34%
53,75%
192,83%
105
768
-
-179502
-68,01%
-218,82%
-43,97%
45,43%
44,07%
149,01%
99
2 547
-
6571
-
6,47%
-12,25%
80,31%
78,29%
412,16%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
109 723
51
0
103 700
-
6 354
-
4 375,55%
-75,61%
46
72 534
-62 587
-62 587
276 985
4 685
31 933
-87,77%
577,79%
83,21%
40
17 182
-95 028
-90 681
54 547
3 902
24 198
-595,42%
210,18%
54,07%
38
50 468
-53 985
-53 985
74 208
3 463
21 351
-114,96%
309,29%
70,70%
47
82 651
-18 039
-18 039
81 537
4 726
29 781
-21,33%
237,84%
60,14%
76
56 406
-187 845
-187 845
116 633
8 072
52 731
-434,75%
158,75%
40,86%
89
125 302
-67 053
-67 053
205 834
3 886
46 563
-53,66%
283,68%
67,02%
96
83 852
-125 845
-125 845
138 120
4 093
50 239
-150,00%
192,55%
53,72%
105
86 555
-175 454
-175 454
126 361
4 100
51 700
-217,32%
148,84%
44,05%
99
253 661
16 867
16 867
295 331
4 144
46 845
6,71%
411,29%
78,26%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
109 723
-
51
71 284
1 250
-62 859
-62 587
15 925
1 257
-94 973
-95 028
46 932
3 536
-54 925
-53 985
81 713
938
-19 176
-18 039
42 946
13 460
-191 093
-187 845
124 649
653
-71 660
-67 053
82 866
986
-125 285
-125 845
80 659
5 896
-178 295
-175 454
252 138
1 523
7 187
16 867

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
30 060
30 060
-
6 335
270 650
276 985
-
1 423
53 124
54 547
-
6 901
67 307
74 208
-
4 028
77 509
81 537
-
6 876
109 757
116 633
-
12 957
192 877
205 834
-
14 346
123 773
138 119
-
19 091
107 270
126 361
-
28 911
266 420
295 331

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
-100 528
0
0
687
-99 841
230 475
0
0
0
46 510
276 985
29 492
0
0
0
25 055
54 547
52 466
0
0
0
21 742
74 208
49 035
0
0
0
32 502
81 537
47 652
0
0
0
68 981
116 633
137 942
0
0
0
67 892
205 834
74 194
0
0
0
63 926
138 120
55 661
0
0
0
70 700
126 361
231 115
0
0
0
64 216
295 331

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
53
6 354
1 077
33 127
-
109 723
4 685
987
31 933
-
14 779
-
72 534
3 902
-
24 198
-
10 441
-
17 182
3 463
-
21 351
-
8 924
-
50 468
4 726
-
29 781
-
17 564
-
82 651
8 072
-
52 731
-
30 233
-
56 406
3 886
-
46 563
-
24 922
-
125 302
4 093
-
50 239
-
29 387
-
83 852
4 100
-
51 700
-
27 422
-
86 555
4 144
-
46 845
-
25 022
-
253 661

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-100,00%
-
-
-
-75,61%
4 375,55%
46
1 550
-
-62859
347,62%
-87,77%
-50,10%
314,43%
83,21%
577,79%
40
398
-
-94973
-66,07%
-595,42%
-198,73%
176,26%
54,07%
210,18%
38
1 235
-
-54925
-42,56%
-114,96%
-67,97%
97,09%
70,70%
309,29%
47
1 739
-
-19176
90,27%
-21,33%
-36,98%
55,08%
60,14%
237,84%
76
565
-
-191093
-65,55%
-434,75%
-91,37%
94,95%
40,86%
158,75%
89
1 401
-
-71660
50,42%
-53,66%
-26,12%
100,27%
67,02%
283,68%
96
863
-
-125285
2,74%
-150,00%
-38,40%
72,22%
53,72%
192,55%
105
768
-
-178295
-68,01%
-217,32%
-43,69%
45,34%
44,05%
148,84%
99
2 547
-
7187
-
6,71%
-12,20%
80,20%
78,26%
411,29%

Verksamhet & Status

Bolaget ska utföra tryckeri- och reproarbeten samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556537-7263
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1997-01-14
Juridiskt namn
BioInvent International AB
Länsäte
Lund

Sökord

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Oredsson, Michael Sven-Ola (f. 1960)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Melzig, Eva Susanne (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Nilsson, Björn Olof (f. 1956)
Styrelseledamot
Ingelmark, Lars Rolf Bosson (f. 1949)
Nilsson, Björn Olof (f. 1956)
Alexieva, Vessela (f. 1959)
van Es Johansson, Annigje (f. 1960)
Ossipow, Vincent (f. 1968)
Prager, Niklas (f. 1970)
Chahal, Dharminder Singh (f. 1976)
Jaensson Gyllenbäck, Anna Elin May (f. 1979)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).