Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verktygsgatan 1, 333 92, BROARYD
Tel.nummer
0371-583230
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556558-2987
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1998
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Stebro Plast AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Stebro Plast AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Gislaved
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,89%
5,93% (2016)
Kassalikviditet
62,22%
65,17% (2016)
Soliditet
30,59%
33,69% (2016)
Bruttovinstmarginal
47,10%
47,13% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
56
106 462
567
571
129 321
2 280
19 100
2,46%
45,61%
30,54%
53
106 043
-1 091
-324
121 979
2 193
17 536
1,10%
41,40%
33,55%
66
118 131
407
161
136 639
2 186
21 178
2,91%
46,02%
31,65%
66
124 748
5 857
4 380
138 935
0
22 465
6,89%
59,86%
32,45%
57
117 818
5 241
3 923
135 110
1 991
16 593
7,21%
60,94%
31,42%
62
119 283
3 557
2 398
141 360
1 930
18 305
5,26%
55,46%
28,68%
60
119 909
8 058
6 038
107 468
1 863
16 859
8,46%
56,13%
35,30%
35
72 542
3 166
2 185
103 774
1 860
9 087
5,84%
52,68%
31,70%
30
65 730
5 231
3 764
68 368
1 773
6 831
9,77%
63,86%
49,31%
28
74 066
3 950
2 742
75 204
2 290
6 618
7,39%
56,40%
43,34%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
105 692
770
1 570
567
102 873
3 170
796
-1 091
118 002
129
2 658
407
124 409
339
8 512
5 857
116 569
1 249
8 177
5 241
119 091
192
6 107
3 557
119 750
159
9 989
8 058
72 286
256
4 111
3 166
65 565
165
6 300
5 231
73 860
206
5 316
3 950

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
77 469
51 852
129 321
-
79 235
42 745
121 980
-
86 286
50 353
136 639
-
88 020
50 915
138 935
-
89 492
45 618
135 110
-
85 764
55 597
141 361
-
58 122
49 346
107 468
-
60 044
43 730
103 774
-
44 944
23 424
68 368
-
45 565
29 639
75 204

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
39 497
0
4 795
28 062
56 967
129 321
40 926
0
4 801
32 498
43 755
121 980
43 250
0
5 700
41 049
46 639
136 638
45 090
0
5 603
48 605
39 637
138 935
42 458
0
5 940
49 758
36 953
135 109
40 536
0
5 827
47 141
47 857
141 361
37 936
0
7 351
22 438
39 743
107 468
32 898
0
7 059
22 759
41 058
103 774
33 712
0
5 612
14 585
14 458
68 367
32 594
0
5 838
17 048
19 724
75 204

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 280
-
19 100
-
9 287
-
106 462
2 193
-
17 536
-
7 862
-
106 043
2 186
-
21 178
-
8 524
-
118 131
-
-
22 465
-
7 771
-
124 748
1 991
-
16 593
-
6 855
-
117 818
1 930
-
18 305
-
7 045
-
119 283
1 863
-
16 859
-
7 200
-
119 909
1 860
-
9 087
-
4 324
-
72 542
1 773
-
6 831
-
3 758
-
65 730
2 290
-
6 618
-
4 009
-
74 066

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
56
1 887
535
15121
2,74%
2,46%
46,93%
-4,84%
30,54%
45,61%
53
1 941
519
14649
-12,82%
1,10%
48,35%
-0,98%
33,55%
41,40%
66
1 788
483
17469
-5,15%
2,91%
48,74%
3,15%
31,65%
46,02%
66
1 885
459
22305
6,73%
6,89%
48,76%
9,07%
32,45%
59,86%
57
2 045
446
22333
-2,12%
7,21%
47,37%
7,43%
31,42%
60,94%
62
1 921
442
19293
-0,55%
5,26%
47,18%
6,50%
28,68%
55,46%
60
1 996
423
24426
65,66%
8,46%
45,26%
8,02%
35,30%
56,13%
35
2 065
433
17234
10,25%
5,84%
43,09%
3,70%
31,70%
52,68%
30
2 186
406
18026
-11,23%
9,77%
56,67%
13,67%
49,31%
63,86%
28
2 638
456
17369
-
7,39%
44,05%
13,42%
43,34%
56,40%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
56
105 629
1 133
1 063
140 270
2 280
19 232
2,89%
62,22%
30,59%
49
102 176
3 795
3 351
131 258
2 193
15 295
5,93%
65,17%
33,69%
50
96 770
2 391
2 013
138 138
2 186
15 502
5,09%
59,36%
31,24%
44
95 683
2 362
496
131 926
0
15 780
5,20%
70,66%
32,79%
36
83 069
6 151
2 410
119 254
1 991
10 607
9,89%
86,13%
35,28%
30
69 186
10 562
10 715
104 908
1 930
8 834
17,17%
80,63%
39,37%
23
50 425
3 763
1 911
64 233
1 863
5 986
9,21%
58,36%
50,65%
16
41 632
2 084
1 452
57 206
1 817
4 013
6,57%
41,49%
51,89%
14
42 307
5 416
2 460
52 173
1 773
3 074
14,60%
52,03%
57,01%
12
42 145
2 541
1 257
55 187
2 290
2 803
8,28%
44,07%
50,35%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
105 300
329
2 012
1 133
99 006
3 170
6 218
3 795
96 642
128
3 655
2 391
95 389
294
6 325
2 362
81 820
1 249
7 886
6 151
69 004
182
3 742
10 562
50 298
127
4 561
3 763
41 376
256
2 667
2 084
42 147
160
6 097
5 416
41 980
165
3 381
2 541

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
79 149
61 121
140 270
-
80 494
50 764
131 258
-
87 284
50 853
138 137
-
87 958
43 968
131 926
-
79 698
39 556
119 254
-
70 810
34 098
104 908
-
45 120
19 113
64 233
-
44 209
12 997
57 206
-
39 960
12 213
52 173
-
38 051
17 136
55 187

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
28 441
18 545
577
36 048
56 660
140 271
29 378
19 025
444
40 517
41 895
131 259
28 024
19 397
310
45 079
45 327
138 137
28 011
19 552
176
48 948
35 239
131 926
29 349
16 306
0
44 666
28 933
119 254
28 939
15 850
0
32 413
27 707
104 909
19 224
17 062
0
10 651
17 297
64 234
17 215
15 984
0
9 739
14 267
57 205
17 289
15 971
0
10 522
8 391
52 173
16 871
13 992
0
13 097
11 227
55 187

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 280
-
19 232
-
9 339
2 000
105 629
2 193
-
15 295
-
6 984
2 000
102 176
2 186
-
15 502
-
6 382
2 000
96 770
-
-
15 780
-
5 645
2 000
95 683
1 991
-
10 607
-
4 744
2 000
83 069
1 930
-
8 834
-
3 659
2 000
69 186
1 863
-
5 986
-
3 401
1 000
50 425
1 817
-
4 013
-
2 602
1 000
41 632
1 773
-
3 074
-
2 488
3 000
42 307
2 290
-
2 803
-
2 706
3 000
42 145

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
56
1 880
538
11261
6,36%
2,89%
47,10%
4,24%
30,59%
62,22%
49
2 021
497
15089
2,45%
5,93%
47,13%
8,96%
33,69%
65,17%
50
1 933
481
12022
1,31%
5,09%
45,13%
5,72%
31,24%
59,36%
44
2 168
486
13566
16,58%
5,20%
44,79%
9,15%
32,79%
70,66%
36
2 273
480
13569
18,57%
9,89%
44,60%
12,98%
35,28%
86,13%
30
2 300
490
8424
37,19%
17,17%
42,75%
9,26%
39,37%
80,63%
23
2 187
463
8561
21,56%
9,21%
44,79%
3,61%
50,65%
58,36%
16
2 586
510
6554
-1,83%
6,57%
50,18%
-3,07%
51,89%
41,49%
14
3 011
505
9620
0,40%
14,60%
59,76%
9,07%
57,01%
52,03%
12
3 498
630
6523
-
8,28%
43,27%
14,08%
50,35%
44,07%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tandteknisk verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt ävensom driva därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556558-2987
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1998-07-07
Juridiskt namn
Stebro Plast AB
Länsäte
Gislaved

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Stenberg, Per-Johan Oskar (f. 1982)
Vice verkställande direktör
Stenberg, Eva Malin Maria (f. 1974)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Ahlström, Gunnar Magnus Henrik (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Stenberg, Karl Johan Henrik (f. 1976)
Styrelseledamot
Stenberg, Nils Göran Harry (f. 1948)
Stenberg, Eva Malin Maria (f. 1974)
Stenberg, Karl Johan Henrik (f. 1976)
Stenberg, Per-Johan Oskar (f. 1982)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).