Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Fyrisvallsgatan 7, 752 28, UPPSALA
Tel.nummer
018-4749000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556258-6882
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1985
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Q-Med AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Q-Med AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
11,89%
-96,51% (2016)
Kassalikviditet
46,29%
45,53% (2016)
Soliditet
33,05%
24,76% (2016)
Bruttovinstmarginal
-8,27%
-6,70% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
632
1 487 226
288 078
210 170
2 338 095
29 250
311 054
20,42%
597,93%
85,58%
660
1 880 648
755 557
684 835
2 258 877
29 891
310 433
55,49%
621,82%
86,47%
721
1 311 908
61 902
33 397
1 698 371
29 156
361 080
5,23%
205,19%
75,35%

Resultaträkning (tkr)

2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 453 981
33 245
287 067
288 078
1 363 907
516 741
738 385
755 557
1 271 884
40 024
49 837
61 902

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
987 767
1 350 328
2 338 095
-
1 057 892
1 200 985
2 258 877
-
993 680
704 691
1 698 371

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
2 000 965
0
134 154
0
202 976
2 338 095
1 953 323
0
136 573
78
168 903
2 258 877
1 279 641
0
107 578
50 000
261 152
1 698 371

Löner & utdelning (tkr)

2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
29 250
-
311 054
-
127 009
-
1 487 226
29 891
-
310 433
-
122 351
-
1 880 648
29 156
-
361 080
-
148 345
-
1 311 908

Nyckeltal

2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
632
2 301
-
421221
6,60%
20,42%
-37,88%
78,91%
85,58%
597,93%
660
2 067
-
874958
7,24%
55,49%
-43,30%
75,67%
86,47%
621,82%
721
1 764
-
157415
-
5,23%
-49,83%
34,87%
75,35%
205,19%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
457
1 149 358
134 244
144 132
1 484 720
5 230
298 235
11,89%
46,29%
33,05%
469
2 836 732
-1 083 652
-1 334 358
1 562 190
4 121
266 456
-96,51%
45,53%
24,76%
444
1 721 878
221 380
47 338
1 888 862
1 508
257 439
16,50%
98,01%
50,88%
408
1 485 899
436 424
200 135
1 825 156
2 339
226 469
36,77%
336,50%
59,50%
379
1 266 376
301 885
134 641
1 710 063
3 851
203 009
26,81%
248,26%
56,00%
362
1 986 326
1 324 718
660 920
2 231 916
3 434
193 170
109,94%
424,39%
65,82%
349
1 133 418
519 972
316 705
1 426 328
7 377
175 803
48,68%
366,83%
83,14%
360
1 013 844
289 234
175 406
2 138 301
4 137
129 529
29,48%
800,04%
87,23%
392
897 454
728 360
621 976
2 046 300
-
182 672
85,34%
898,88%
88,38%
461
811 012
42 209
-6 973
1 452 388
1 890
220 041
7,07%
222,22%
78,62%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 131 566
17 792
131 512
134 244
1 062 035
1 774 697
-1 295 344
-1 083 652
1 463 681
258 197
234 600
221 380
1 332 270
153 629
487 269
436 424
1 146 778
119 598
254 876
301 885
1 232 887
753 439
1 102 510
1 324 718
1 106 231
27 187
404 280
519 972
980 991
32 853
282 779
289 234
866 695
30 759
226 010
728 360
774 240
36 772
29 285
42 209

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
996 889
487 831
1 484 720
-
986 283
575 907
1 562 190
-
926 404
962 458
1 888 862
-
875 836
949 320
1 825 156
-
920 911
789 152
1 710 063
-
885 207
1 346 709
2 231 916
-
868 870
557 458
1 426 328
-
1 009 761
1 128 540
2 138 301
-
1 020 065
1 026 235
2 046 300
-
897 004
555 384
1 452 388

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-286 116
995 863
12 465
0
762 508
1 484 720
-430 241
1 047 434
12 340
0
932 657
1 562 190
387 294
735 526
11 488
0
754 555
1 888 863
526 109
717 775
10 813
342 364
228 095
1 825 156
471 173
623 749
10 663
338 516
265 962
1 710 063
993 553
609 745
9 214
333 265
286 139
2 231 916
812 392
478 828
9 180
11 606
114 322
1 426 328
1 565 687
383 967
7 657
54 014
126 976
2 138 301
1 546 917
335 410
10 084
54 340
99 549
2 046 300
932 841
267 943
2 272
61 912
187 420
1 452 388

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 230
-
298 235
-
133 863
-
1 149 358
4 121
-
266 456
-
123 788
-
2 836 732
1 508
-
257 439
-
115 065
-
1 721 878
2 339
-
226 469
-
103 302
193 822
1 485 899
3 851
-
203 009
-
106 678
135 000
1 266 376
3 434
-
193 170
-
92 732
660 000
1 986 326
7 377
-
175 803
-
89 070
480 000
1 133 418
4 137
-
129 529
-
92 492
-
1 013 844
-
-
182 672
-
91 704
149 073
897 454
1 890
-
220 041
-
116 526
-
811 012

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
457
2 476
-
143977
6,55%
11,89%
-8,27%
-24,27%
33,05%
46,29%
469
2 264
-
-1283004
-27,44%
-96,51%
-6,70%
-33,59%
24,76%
45,53%
444
3 297
-
246088
9,86%
16,50%
-35,09%
14,20%
50,88%
98,01%
408
3 265
-
498082
16,18%
36,77%
-21,74%
54,14%
59,50%
336,50%
379
3 026
-
265539
-6,98%
26,81%
-28,57%
45,62%
56,00%
248,26%
362
3 406
-
1111724
11,45%
109,94%
-22,23%
86,02%
65,82%
424,39%
349
3 170
-
413460
12,77%
48,68%
-13,54%
40,06%
83,14%
366,83%
360
2 725
-
290436
13,19%
29,48%
-15,07%
102,10%
87,23%
800,04%
392
2 211
-
236094
11,94%
85,34%
-16,06%
106,92%
88,38%
898,88%
461
1 679
-
31557
-
7,07%
-22,06%
47,53%
78,62%
222,22%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva näringslivsservice och kursverksamhet samt tillhandahålla rådgivnings- och konsulthjälp med inriktning att driva företag enklare, mer lönsamt och effektivt, till främst mindre och medelstora företag, samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556258-6882
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1985-06-17
Juridiskt namn
Q-Med AB
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Reising, Håkan Anders Olsson (f. 1961)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Matton, Christian Roland (f. 1963)
Styrelseledamot
Matton, Christian Roland (f. 1963)
Dussart, Cécile Martine (f. 1964)
Mackenzie, William Bennett Hay (f. 1965)
Sjöstedt, Birgitta Cecilia (f. 1967)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).