Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Telegrafgatan 4, 169 72, SOLNA
Tel.nummer
08-52808100
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556128-3846
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1969
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Procter & Gamble Sverige AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Procter & Gamble Sverige AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
135,52%
22,00% (2017)
Kassalikviditet
454,26%
282,30% (2017)
Soliditet
84,47%
82,32% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2007-06
2006-06
2005-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
352
660 754
-22 762
-28 736
1 045 180
5 566
251 213
-1,60%
128,14%
53,44%
391
626 861
24 588
-2 030
1 179 160
14 787
198 700
4,40%
111,93%
50,13%
64
114 312
26 713
18 713
388 377
5 778
40 167
23,55%
147,64%
55,21%

Resultaträkning (tkr)

2007-06
2006-06
2005-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
660 754
-
-22 089
-22 762
626 861
-
20 627
24 588
114 312
-
23 442
26 713

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2007-06
2006-06
2005-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
416 087
629 093
1 045 180
-
532 546
646 614
1 179 160
-
131 856
256 521
388 377

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2007-06
2006-06
2005-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
558 566
0
1 114
0
485 500
1 045 180
591 066
0
10 389
0
577 705
1 179 160
214 427
0
200
0
173 750
388 377

Löner & utdelning (tkr)

2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
5 566
-
251 213
-
72 882
-
660 754
14 787
-
198 700
-
68 425
-
626 861
5 778
-
40 167
-
6 195
-
114 312

Nyckeltal

2007-06
2006-06
2005-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
352
1 877
923
66164
5,41%
-1,60%
100,00%
21,73%
53,44%
128,14%
391
1 603
713
101462
448,38%
4,40%
100,00%
10,99%
50,13%
111,93%
64
1 786
817
29490
-
23,55%
100,00%
72,41%
55,21%
147,64%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
132
246 492
333 020
322 760
1 282 725
7 020
92 738
135,52%
454,26%
84,47%
178
350 197
70 665
49 820
924 084
7 298
129 009
22,00%
282,30%
82,32%
256
409 810
76 056
57 492
921 209
7 311
166 000
18,58%
188,69%
77,17%
281
437 274
306 890
290 949
862 606
6 572
194 678
70,25%
151,23%
75,75%
304
468 668
51 564
61 628
1 474 734
11 120
209 697
11,35%
455,41%
83,91%
318
480 570
51 431
20 686
1 488 322
8 810
221 979
10,82%
369,36%
80,62%
315
488 273
296 359
283 090
1 462 699
8 680
230 284
60,80%
340,89%
79,85%
353
480 219
140 589
140 123
1 182 424
8 480
206 727
29,40%
223,34%
75,42%
402
488 125
-17 038
-17 696
848 546
4 525
225 954
-3,37%
148,55%
61,24%
297
365 885
65 084
61 348
770 332
4 668
174 805
18,24%
134,73%
71,91%
297
377 906
-10 478
-11 893
825 450
4 469
171 387
-2,08%
83,74%
59,68%

Resultaträkning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
246 492
-
46 428
333 020
327 991
22 206
72 155
70 665
409 810
-
76 151
76 056
437 274
-
66 891
306 890
458 645
10 023
44 874
51 564
480 570
-
43 844
51 431
488 273
-
51 756
296 359
480 219
-
32 449
140 589
487 979
146
-19 047
-17 038
365 885
-
-4 679
65 084
377 906
-
-17 378
-10 478

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
591 728
690 997
1 282 725
-
593 690
330 394
924 084
-
613 909
307 300
921 209
-
620 621
241 985
862 606
-
620 940
853 794
1 474 734
-
631 327
856 996
1 488 323
-
639 205
823 494
1 462 699
-
657 285
525 139
1 182 424
-
444 670
403 876
848 546
-
496 313
274 019
770 332
-
557 600
267 850
825 450

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
1 083 492
0
36 550
10 568
152 115
1 282 725
760 732
0
35 748
10 568
117 036
924 084
710 912
0
36 014
11 419
162 864
921 209
653 420
0
36 176
13 000
160 010
862 606
1 237 472
0
36 784
13 000
187 479
1 474 735
1 175 844
30 897
0
49 558
232 023
1 488 322
1 155 158
16 464
0
49 504
241 574
1 462 700
872 067
25 238
0
49 990
235 129
1 182 424
486 511
42 497
0
47 656
271 882
848 546
553 955
0
0
13 000
203 377
770 332
492 607
0
0
13 000
319 843
825 450

Löner & utdelning (tkr)

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 020
-
92 738
-
41 605
400 000
246 492
7 298
-
129 009
-
68 242
-
350 197
7 311
-
166 000
-
76 607
-
409 810
6 572
-
194 678
-
78 295
-
437 274
11 120
-
209 697
-
85 902
-
468 668
8 810
-
221 979
-
99 378
-
480 570
8 680
-
230 284
-
89 789
-
488 273
8 480
-
206 727
-
100 723
-
480 219
4 525
-
225 954
-
90 319
-
488 125
4 668
-
174 805
-
70 043
-
365 885
4 469
-
171 387
-
75 103
-
377 906

Nyckeltal

2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
132
1 867
1 071
84013
-24,85%
135,52%
100,00%
218,62%
84,47%
454,26%
178
1 843
1 149
111252
-19,97%
22,00%
100,00%
65,05%
82,32%
282,30%
256
1 601
976
113938
-6,28%
18,58%
100,00%
35,24%
77,17%
188,69%
281
1 556
995
105848
-4,66%
70,25%
100,00%
18,75%
75,75%
151,23%
304
1 509
1 009
94468
-4,56%
11,35%
100,00%
145,28%
83,91%
455,41%
318
1 511
1 038
56090
-1,58%
10,82%
100,00%
130,05%
80,62%
369,36%
315
1 550
1 044
64397
1,68%
60,80%
100,00%
119,18%
79,85%
340,89%
353
1 360
895
58532
-1,59%
29,40%
100,00%
60,39%
75,42%
223,34%
402
1 214
798
48739
33,37%
-3,37%
100,00%
27,05%
61,24%
148,55%
297
1 232
840
50394
-3,18%
18,24%
100,00%
19,31%
71,91%
134,73%
297
1 272
845
37364
-
-2,08%
100,00%
-13,76%
59,68%
83,74%

Verksamhet & Status

Information och utbildning om personlighetsutveckling och frågor om yttre miljö.

Org.nummer
556128-3846
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1969-08-21
Juridiskt namn
Procter & Gamble Sverige AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Mill, Andrew Eric (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Huvudansvarig revisor
Roos, Carl Didrik (f. 1976)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Dahl Sandegren, René (f. 1974)
Dahl Sandegren, René (f. 1974)
Styrelseledamot
Tipple, Matthew John (f. 1973)
Dahl Sandegren, René (f. 1974)
Dahl Sandegren, René (f. 1974)
Zand, Victoria Refcka (f. 1984)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).