Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Lagergatan 1, 254 64, HELSINGBORG
Tel.nummer
0490-36000
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556346-5706
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1989
Bolagsform
Aktiebolag
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
GDL Transport AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Helsingborg
Ekonomisk rating (2018)
Poäng 12/15: Mycket väl godkänd

Företaget har utmärkta betyg när det gäller lönsamhet och den bakomliggande finansiella styrkan. Tillväxten är dock svag i bolaget.

Nyckeltal
Vinstmarginal
1,53%
1,74% (2017)
Kassalikviditet
99,26%
112,01% (2017)
Soliditet
15,63%
20,26% (2017)
Bruttovinstmarginal
100,00%
-1,78% (2017)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
106
694 928
4 696
3 500
189 755
1 311
33 020
0,88%
89,10%
12,94%
105
577 468
2 668
1 114
166 476
1 377
31 940
0,73%
80,66%
12,64%
103
526 774
-4 282
-3 667
150 355
1 151
30 107
-0,53%
85,29%
13,26%

Resultaträkning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
694 299
629
5 908
4 696
577 007
461
4 001
2 668
525 342
1 432
-3 116
-4 282

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2005-12
2004-12
2003-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
55 953
133 802
189 755
-
64 052
102 424
166 476
-
61 179
89 176
150 355

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2005-12
2004-12
2003-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
24 545
0
5 975
22 156
137 079
189 755
21 045
0
5 261
30 577
109 593
166 476
19 931
0
4 339
32 377
93 708
150 355

Löner & utdelning (tkr)

2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 311
-
33 020
-
15 579
-
694 928
1 377
-
31 940
-
14 825
-
577 468
1 151
-
30 107
-
13 706
-
526 774

Nyckeltal

2005-12
2004-12
2003-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
106
6 550
-
11883
20,33%
0,88%
-1,46%
-0,47%
12,94%
89,10%
105
5 495
-
9262
9,83%
0,73%
-1,65%
-1,24%
12,64%
80,66%
103
5 100
-
1223
-
-0,53%
-1,64%
-0,86%
13,26%
85,29%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
200
2 786 997
40 809
-670
591 743
7 443
94 718
1,53%
99,26%
15,63%
176
2 445 700
42 282
170
522 358
3 446
83 998
1,74%
112,01%
20,26%
155
2 181 209
20 649
62
466 796
3 700
70 085
0,97%
107,75%
20,81%
147
2 150 383
19 228
188
387 408
0
64 300
0,90%
126,02%
25,08%
148
2 228 345
32 595
-6 678
449 671
2 943
62 426
1,48%
122,64%
24,11%
165
2 352 949
37 678
5 532
576 181
3 072
67 713
1,60%
117,36%
21,55%
143
2 165 493
52 374
31 086
532 888
2 904
62 664
2,43%
130,99%
31,44%
63
1 104 167
61 102
44 420
322 070
1 958
26 253
5,56%
136,23%
39,30%
68
1 071 485
59 946
51 735
297 639
1 975
29 007
5,67%
105,10%
26,80%
59
866 571
16 931
5 806
241 899
1 678
23 994
2,34%
93,66%
26,53%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
2 780 476
6 521
38 809
40 809
2 443 762
1 938
42 039
42 282
2 180 009
1 200
20 602
20 649
2 149 183
1 200
18 937
19 228
2 219 898
8 447
26 408
32 595
2 352 469
480
33 674
37 678
2 164 822
671
34 328
52 374
1 103 103
1 064
30 739
61 102
1 065 687
5 798
40 966
59 946
865 910
661
18 920
16 931

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
98 567
493 176
591 743
-
63 089
459 269
522 358
-
71 786
395 010
466 796
-
27 776
359 632
387 408
-
39 133
410 538
449 671
-
54 180
522 001
576 181
-
66 776
466 112
532 888
-
64 158
257 912
322 070
-
74 687
222 952
297 639
-
100 923
140 976
241 899

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
82 009
13 451
3 982
0
492 301
591 743
82 679
29 702
3 982
0
405 995
522 358
82 509
18 764
4 017
0
361 506
466 796
82 447
18 864
3 857
0
282 240
387 408
82 259
33 540
2 660
0
331 212
449 671
88 937
45 198
3 140
0
438 906
576 181
133 405
43 779
3 390
0
352 314
532 888
102 319
31 105
836
0
187 810
322 070
57 899
28 055
736
0
210 949
297 639
42 130
28 265
325
22 251
148 928
241 899

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
7 443
375
94 718
-
50 605
-
2 786 997
3 446
888
83 998
-
41 380
-
2 445 700
3 700
693
70 085
-
34 273
-
2 181 209
-
-
64 300
-
30 120
-
2 150 383
2 943
-
62 426
-
30 622
-
2 228 345
3 072
-
67 713
-
32 078
-
2 352 949
2 904
-
62 664
-
32 232
50 000
2 165 493
1 958
15
26 253
-
13 459
-
1 104 167
1 975
-
29 007
-
14 639
-
1 071 485
1 678
-
23 994
-
12 570
-
866 571

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
200
13 902
779
54188
13,78%
1,53%
100,00%
0,03%
15,63%
99,26%
176
13 885
-
46021
12,10%
1,74%
-1,78%
2,18%
20,26%
112,01%
155
14 065
-
24619
1,43%
0,97%
-1,75%
1,54%
20,81%
107,75%
147
14 620
-
22794
-3,19%
0,90%
-1,76%
3,60%
25,08%
126,02%
148
14 999
-
29068
-5,64%
1,48%
-1,69%
3,57%
24,11%
122,64%
165
14 257
-
36814
8,67%
1,60%
-1,65%
3,53%
21,55%
117,36%
143
15 139
-
37718
96,25%
2,43%
-1,76%
5,26%
31,44%
130,99%
63
17 510
-
31575
3,51%
5,56%
-0,85%
6,35%
39,30%
136,23%
68
15 672
-
41702
23,07%
5,67%
-1,16%
1,13%
26,80%
105,10%
59
14 676
-
19245
-
2,34%
-1,19%
-0,92%
26,53%
93,66%

Verksamhet & Status

Bolaget ska bedriva transportverksamhet ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet såväl i egna bolaget som genom dotterbolag.

Org.nummer
556346-5706
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1989-02-03
Juridiskt namn
GDL Transport AB
Länsäte
Helsingborg

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Extern verkställande direktör
Holm, Henrik (f. 1959)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Thuresson, Tomas Johan (f. 1964)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Korsholm, Peter (f. 1971)
Styrelseledamot
Nilsson, Bengt Stefan Lennart (f. 1951)
Persson, Carl Jerker (f. 1953)
Arentoft, Kent (f. 1962)
Korsholm, Peter (f. 1971)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).