Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Karlsbodavägen 9-11, 168 67, BROMMA
Tel.nummer
08-7047400
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556325-9547
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1988
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag Ryttarholmen AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Fasadglas Bäcklin AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Stockholm
Nyckeltal
Vinstmarginal
2,57%
10,68% (2016)
Kassalikviditet
121,22%
110,30% (2016)
Soliditet
62,27%
68,24% (2016)
Bruttovinstmarginal
51,87%
54,44% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
126
462 293
11 226
7 556
201 634
2 635
52 141
2,64%
127,26%
59,02%
104
292 041
24 835
23 311
170 229
2 265
42 174
8,86%
120,73%
65,15%
97
323 574
13 416
10 251
139 372
1 801
39 803
4,62%
135,13%
62,49%
89
207 297
7 967
8 788
138 816
2 196
34 236
4,54%
116,34%
58,47%
93
326 242
-17 198
-11 236
71 429
3 068
50 533
-4,94%
172,75%
45,45%
96
254 862
2 788
1 974
96 224
1 989
33 596
1,26%
166,56%
42,04%
85
240 667
11 947
8 630
84 476
1 737
28 170
5,03%
187,65%
47,92%
75
229 634
13 490
9 740
71 670
1 718
25 921
5,91%
211,77%
50,02%
77
281 728
15 573
11 198
96 610
1 771
25 539
5,63%
175,80%
42,55%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
456 080
6 213
11 646
11 226
289 365
2 676
4 153
24 835
319 557
4 017
14 334
13 416
206 481
816
-5 012
7 967
323 937
2 305
-23 957
-17 198
254 278
584
2 596
2 788
240 014
653
11 885
11 947
228 959
675
13 375
13 490
281 519
209
14 892
15 573

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
103 126
98 508
201 634
-
99 555
70 674
170 229
-
77 014
62 358
139 372
-
84 959
53 857
138 816
-
21 668
49 761
71 429
-
27 934
68 290
96 224
-
18 012
66 464
84 476
-
2 662
69 008
71 670
-
2 755
93 855
96 610

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
119 014
-
1 489
5 836
75 295
201 634
110 901
-
1 376
6 511
51 441
170 229
87 099
-
2 092
6 170
44 011
139 372
77 293
4 970
3 144
9 962
43 447
138 816
29 218
4 165
-
10 526
26 770
70 679
40 454
-
5 284
13 242
36 699
95 679
40 479
-
5 336
4 329
33 864
84 008
35 849
-
4 627
-
31 194
71 670
41 109
-
3 845
-
51 656
96 610

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 635
-
52 141
-
23 576
-
462 293
2 265
-
42 174
-
20 196
-
292 041
1 801
-
39 803
-
17 308
-
323 574
2 196
-
34 236
-
14 900
-
207 297
3 068
-
50 533
-
23 156
-
326 242
1 989
-
33 596
-
14 730
-
254 862
1 737
-
28 170
-
12 493
-
240 667
1 718
-
25 921
-
11 321
-
229 634
1 771
-
25 539
-
11 255
-
281 728

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
126
3 620
637
17160
57,61%
2,64%
52,49%
5,09%
59,02%
127,26%
104
2 782
637
9042
-9,45%
8,86%
54,44%
6,65%
65,15%
120,73%
97
3 294
627
19591
54,76%
4,62%
54,61%
5,74%
62,49%
135,13%
89
2 320
597
1546
-36,26%
4,54%
56,10%
5,04%
58,47%
116,34%
93
3 483
849
-21689
27,39%
-4,94%
55,81%
7,10%
45,45%
172,75%
96
2 649
539
9605
5,94%
1,26%
52,08%
12,42%
42,04%
166,56%
85
2 824
514
18459
4,83%
5,03%
50,33%
13,58%
47,92%
187,65%
75
3 053
933
19142
-18,67%
5,91%
50,72%
16,52%
50,02%
211,77%
77
3 656
514
19706
-
5,63%
49,38%
14,99%
42,55%
175,80%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
112
415 592
9 794
7 297
188 655
1 919
46 468
2,57%
121,22%
62,27%
92
257 170
26 477
25 325
161 772
1 681
36 289
10,68%
110,30%
68,24%
88
301 220
13 720
18 220
133 857
1 402
35 970
5,00%
132,43%
65,48%
81
179 897
10 513
7 793
125 184
1 596
30 467
6,52%
114,86%
61,14%
83
299 746
-15 748
-8 340
62 779
2 310
45 518
-4,99%
186,06%
47,79%
86
235 632
2 702
1 370
86 829
1 467
30 266
1,25%
166,19%
47,07%
78
234 046
12 546
7 046
77 293
1 473
25 914
5,39%
185,66%
53,04%
72
224 619
13 740
7 803
70 280
1 574
24 729
6,15%
208,88%
51,02%
73
274 794
15 868
10 270
94 499
1 421
24 210
5,88%
173,90%
43,04%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
409 667
5 925
8 798
9 794
254 594
2 576
5 457
26 477
297 240
3 980
13 955
13 720
179 202
695
-3 360
10 513
298 576
1 170
-23 364
-15 748
234 715
917
2 550
2 702
233 393
653
12 165
12 546
223 944
675
13 224
13 740
274 568
226
14 308
15 868

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
107 455
81 200
188 655
-
102 693
59 079
161 772
-
78 504
55 353
133 857
-
79 850
45 334
125 184
-
19 724
43 055
62 779
-
24 917
61 912
86 829
-
15 072
62 221
77 293
-
3 294
66 986
70 280
-
3 304
91 195
94 499

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
114 025
4 416
-
5 006
65 208
188 655
106 728
4 700
-
5 401
44 943
161 772
81 404
8 000
-
4 860
39 593
133 857
63 183
17 120
-
7 739
37 142
125 184
17 085
16 563
-
7 500
21 631
62 779
25 290
19 970
-
8 500
33 069
86 829
25 919
19 330
-
-
32 044
77 293
22 874
16 645
-
-
30 761
70 280
30 071
13 597
-
-
50 831
94 499

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 919
-
46 468
-
20 806
-
415 592
1 681
-
36 289
-
17 171
-
257 170
1 402
-
35 970
-
15 784
-
301 220
1 596
-
30 467
-
13 041
-
179 897
2 310
-
45 518
-
20 760
-
299 746
1 467
-
30 266
-
13 162
-
235 632
1 473
-
25 914
-
11 532
2 000
234 046
1 574
-
24 729
-
10 854
4 000
224 619
1 421
-
24 210
-
10 693
15 000
274 794

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
112
3 658
635
11873
60,91%
2,57%
51,87%
3,90%
62,27%
121,22%
92
2 767
619
7950
-14,35%
10,68%
54,44%
5,55%
68,24%
110,30%
88
3 378
628
16107
65,87%
5,00%
54,44%
5,30%
65,48%
132,43%
81
2 212
578
-885
-39,98%
6,52%
56,71%
4,57%
61,14%
114,86%
83
3 597
852
-22276
27,21%
-4,99%
54,87%
7,18%
47,79%
186,06%
86
2 729
535
3484
0,57%
1,25%
51,39%
12,29%
47,07%
166,19%
78
2 992
513
13273
4,22%
5,39%
49,60%
12,93%
53,04%
185,66%
72
3 110
971
14281
-18,44%
6,15%
50,89%
16,18%
51,02%
208,88%
73
3 761
511
15191
-
5,88%
49,31%
14,70%
43,04%
173,90%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva ytbehandling av metallprodukter, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556325-9547
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1988-08-31
Juridiskt namn
Fasadglas Bäcklin AB
Länsäte
Stockholm

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Lindholm, Jan Åke (f. 1966)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Revisor
Strömberg, Carl Olov (f. 1955)
Revisorssuppleant
Brorsson, Hans Ola (f. 1959)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Mitteregger, Curt Erik Göran (f. 1960)
Styrelseledamot
Svennewall, Karl Håkan (f. 1949)
Taube, Erik Arvid Staffan (f. 1957)
Mitteregger, Curt Erik Göran (f. 1960)
Holmgren, Carl Jerker (f. 1960)
Andersson, Lars Peter (f. 1964)
Lindholm, Jan Åke (f. 1966)
Svennewall, Carl-Johan (f. 1974)
Styrelsesuppleant
Jurukov, Diana (f. 1970)
Melin, Helena Maria (f. 1977)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).