Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Arabygatan 37, 352 46, VÄXJÖ
Tel.nummer
0470-727100
E-postadress
info@alwex.se
Hemsida www.alwex.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556085-7889
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1963
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Alwex Transport AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Alwex Transport AB
Status
Reklamspärrad enhet
Kommunsäte
Växjö
Nyckeltal
Vinstmarginal
0,77%
0,20% (2016)
Kassalikviditet
133,47%
141,50% (2016)
Soliditet
42,43%
37,29% (2016)
Bruttovinstmarginal
98,27%
97,66% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
187
1 076 223
12 977
9 995
225 268
2 856
68 487
1,32%
128,96%
37,13%
192
1 115 606
3 406
2 895
241 283
3 105
73 158
0,44%
129,11%
30,95%
225
1 112 779
808
194
234 458
2 639
78 521
0,21%
134,50%
31,05%
217
1 111 252
5 072
4 351
235 099
2 332
72 922
0,62%
136,61%
31,53%
186
1 165 693
2 884
2 111
223 087
5 225
64 689
0,42%
133,59%
32,51%
188
1 258 063
445
-85
288 219
4 372
60 923
0,21%
130,88%
24,78%
158
1 109 858
3 615
2 134
271 751
3 355
51 841
0,51%
123,79%
26,36%
60
888 106
11 839
8 339
212 771
1 200
19 489
1,51%
134,95%
33,63%
54
900 863
5 910
3 854
191 052
1 104
18 723
0,82%
124,58%
33,62%
54
916 867
15 641
11 149
187 031
926
17 816
1,91%
139,45%
32,10%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
1 074 704
1 519
13 928
12 977
1 114 686
920
4 609
3 406
1 112 101
678
1 972
808
1 110 780
472
6 254
5 072
1 165 615
78
3 829
2 884
1 254 823
3 240
1 674
445
1 107 130
2 728
4 650
3 615
887 985
121
13 128
11 839
900 808
55
7 017
5 910
916 388
479
16 873
15 641

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
54 683
170 585
225 268
-
62 170
179 113
241 283
-
64 666
169 792
234 458
-
67 878
167 221
235 099
-
61 991
161 096
223 087
-
69 732
218 487
288 219
-
77 419
194 332
271 751
-
63 451
149 320
212 771
-
73 746
117 305
191 051
-
56 349
130 683
187 032

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
83 641
0
3 464
16 745
121 418
225 268
74 666
0
2 527
38 476
125 614
241 283
72 791
0
2 942
40 382
118 343
234 458
74 125
0
3 326
41 031
116 617
235 099
72 523
0
4 254
29 288
117 022
223 087
71 432
0
4 900
48 454
163 421
288 207
71 646
0
6 168
40 208
153 717
271 739
71 553
0
6 972
27 557
106 690
212 772
64 233
0
6 519
29 911
90 388
191 051
60 045
0
6 448
29 920
90 619
187 032

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
2 856
-
68 487
-
29 808
-
1 076 223
3 105
-
73 158
-
31 384
-
1 115 606
2 639
-
78 521
-
31 940
-
1 112 779
2 332
-
72 922
-
30 171
-
1 111 252
5 225
-
64 689
-
28 717
-
1 165 693
4 372
-
60 923
-
28 121
-
1 258 063
3 355
-
51 841
-
23 521
-
1 109 858
1 200
-
19 489
-
9 848
-
888 106
1 104
-
18 723
-
9 233
-
900 863
926
-
17 816
-
8 487
-
916 867

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
187
5 747
556
28107
-3,59%
1,32%
95,86%
4,57%
37,13%
128,96%
192
5 806
575
17887
0,23%
0,44%
96,43%
4,80%
30,95%
129,11%
225
4 943
514
14534
0,12%
0,21%
97,45%
4,63%
31,05%
134,50%
217
5 119
495
20066
-4,70%
0,62%
97,23%
4,56%
31,53%
136,61%
186
6 267
541
20123
-7,11%
0,42%
97,79%
3,78%
32,51%
133,59%
188
6 675
508
18091
13,34%
0,21%
98,32%
4,39%
24,78%
130,88%
158
7 007
509
21994
24,68%
0,51%
98,62%
3,67%
26,36%
123,79%
60
14 800
525
30178
-1,42%
1,51%
98,41%
4,80%
33,63%
134,95%
54
16 682
550
25627
-1,70%
0,82%
98,62%
2,99%
33,62%
124,58%
54
16 970
530
30692
-
1,91%
98,30%
4,37%
32,10%
139,45%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
123
987 416
7 293
5 818
181 898
1 823
49 537
0,77%
133,47%
42,43%
69
1 024 344
1 597
3 944
194 847
1 844
27 978
0,20%
141,50%
37,29%
108
1 048 617
4 994
3 312
195 614
1 365
42 902
0,51%
143,37%
37,06%
114
1 055 882
2 583
1 246
196 628
1 345
43 591
0,27%
136,05%
35,44%
111
1 095 700
9 824
10 074
196 627
2 033
40 785
1,18%
142,44%
37,97%
103
1 087 449
31
-345
195 843
1 805
37 665
0,07%
137,67%
37,82%
86
926 771
6 910
6 264
193 435
1 462
32 737
0,84%
136,31%
40,89%
56
813 361
11 731
6 267
189 698
1 200
18 145
1,54%
132,20%
41,47%
50
825 181
8 005
4 717
170 935
1 104
17 190
1,07%
125,82%
41,62%
54
916 866
15 714
6 933
169 910
926
17 816
1,79%
141,14%
38,49%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
986 353
1 063
7 422
7 293
1 023 983
361
1 753
1 597
1 048 558
59
5 046
4 994
1 055 410
472
3 734
2 583
1 095 622
78
9 676
9 824
1 087 365
84
4 999
31
926 728
43
7 156
6 910
813 240
121
12 218
11 731
825 126
55
8 490
8 005
916 387
479
15 810
15 714

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
35 152
146 746
181 898
-
38 672
156 175
194 847
-
44 089
151 525
195 614
-
48 627
148 001
196 628
-
25 026
171 601
196 627
-
31 225
164 619
195 844
-
52 079
141 357
193 436
-
56 812
132 885
189 697
-
59 706
111 229
170 935
-
39 469
130 441
169 910

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
71 301
7 539
1 050
2 553
99 456
181 899
66 502
7 900
580
21 465
98 400
194 847
63 578
11 440
425
21 894
98 277
195 614
59 263
13 373
345
20 655
102 992
196 628
61 004
17 519
345
636
117 123
196 627
57 917
20 706
345
636
116 238
195 842
61 823
22 143
345
8 386
100 739
193 436
59 961
23 988
385
8 886
96 477
189 697
54 714
21 064
771
9 718
84 668
170 935
50 037
19 692
934
9 886
89 361
169 910

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
1 823
-
49 537
-
21 836
8 160
987 416
1 844
-
27 978
-
14 168
1 020
1 024 344
1 365
-
42 902
-
19 421
1 020
1 048 617
1 345
-
43 591
-
19 308
1 530
1 055 882
2 033
-
40 785
-
18 332
3 060
1 095 700
1 805
-
37 665
-
17 499
1 020
1 087 449
1 462
-
32 737
-
14 728
1 020
926 771
1 200
-
18 145
-
9 247
2 040
813 361
1 104
-
17 190
-
8 527
1 020
825 181
926
-
17 816
-
8 487
-
916 866

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
123
8 019
604
13328
-3,67%
0,77%
98,27%
4,79%
42,43%
133,47%
69
14 840
658
6813
-2,34%
0,20%
97,66%
5,64%
37,29%
141,50%
108
9 709
604
9191
-0,65%
0,51%
98,01%
5,08%
37,06%
143,37%
114
9 258
574
8020
-3,67%
0,27%
98,02%
4,26%
35,44%
136,05%
111
9 870
565
15116
0,76%
1,18%
97,96%
4,97%
37,97%
142,44%
103
10 557
566
12316
17,33%
0,07%
98,95%
4,45%
37,82%
137,67%
86
10 776
579
13824
13,96%
0,84%
98,35%
4,38%
40,89%
136,31%
56
14 522
527
18484
-1,44%
1,54%
98,26%
4,48%
41,47%
132,20%
50
16 503
548
16930
-9,96%
1,07%
98,50%
3,22%
41,62%
125,82%
54
16 970
530
21578
-
1,79%
98,30%
4,48%
38,49%
141,14%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556085-7889
Verksamhet
Reklamspärrad enhet
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1963-01-02
Juridiskt namn
Alwex Transport AB
Länsäte
Växjö
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).