Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Verkstadsvägen 1, 514 63, DALSTORP
Tel.nummer
0321-533000
E-postadress
info@svedbergs.se
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556052-4984
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1948
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
Svedbergs i Dalstorp AB
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
Svedbergs i Dalstorp AB
Status
Aktiv
Kommunsäte
Tranemo
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
13,22% (2016)
Kassalikviditet
Saknas
89,99% (2016)
Soliditet
389,62%
32,55% (2016)
Bruttovinstmarginal
Saknas
-22,79% (2016)

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
10 297
0
13 420
6 124
0
9 541
-
-
592,23%
179
457 711
56 949
44 237
484 185
7 996
65 256
12,81%
101,70%
35,06%
180
451 852
43 522
33 778
274 327
7 355
67 289
9,88%
120,20%
63,32%
174
387 103
46 883
36 377
295 287
7 922
62 406
12,39%
135,71%
61,96%
181
374 018
23 932
17 578
271 611
10 052
60 725
6,73%
148,26%
61,92%
195
404 554
26 834
22 695
272 041
2 119
70 456
7,08%
110,40%
58,98%
193
441 337
68 104
49 997
285 247
2 285
68 581
15,87%
130,08%
63,35%
192
438 712
62 015
45 178
283 190
2 108
67 365
14,36%
119,12%
64,56%
197
489 033
76 482
56 214
386 090
1 659
72 615
15,88%
261,40%
74,58%
207
526 267
98 275
88 063
367 880
1 613
76 487
19,23%
240,82%
73,37%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
10 297
-
-
448 733
8 978
57 358
56 949
447 196
4 656
44 029
43 522
381 845
5 258
47 224
46 883
369 801
4 217
24 751
23 932
400 832
3 722
28 274
26 834
436 738
4 599
69 242
68 104
435 349
3 363
62 220
62 015
482 210
6 823
76 148
76 482
514 337
11 930
96 148
98 275

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
-
-
-
-
235 395
248 790
484 185
-
95 376
178 951
274 327
-
94 684
200 603
295 287
-
85 017
186 594
271 611
-
95 715
176 326
272 041
-
100 116
185 131
285 247
-
115 295
167 895
283 190
-
125 376
260 714
386 090
-
133 565
234 315
367 880

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
46 498
-
-
-
46 498
169 740
-
-
175 851
138 594
484 185
173 708
-
-
15 336
85 283
274 327
182 974
-
-
12 904
99 409
295 287
168 180
-
-
14 707
88 724
271 611
160 445
-
2 450
11 929
97 217
272 041
180 698
-
16 080
-
88 469
285 247
182 832
-
16 646
-
83 712
283 190
287 935
-
26 023
-
72 132
386 090
269 907
-
-
32 223
65 750
367 880

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
225
9 541
-
101 109
-
10 297
7 996
396
65 256
-
28 528
-
457 711
7 355
468
67 289
-
28 104
-
451 852
7 922
567
62 406
-
26 032
-
387 103
10 052
-
60 725
-
27 018
-
374 018
2 119
-
70 456
-
26 466
-
404 554
2 285
167
68 581
334
25 757
-
441 337
2 108
-
67 365
-
25 146
-
438 712
1 659
-
72 615
-
25 860
-
489 033
1 613
-
76 487
-
27 893
-
526 267

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
0
-100,00%
-
-
-
592,23%
-
179
2 507
-
57358
0,34%
12,81%
-25,93%
24,56%
35,06%
101,70%
180
2 484
-
44029
17,11%
9,88%
-25,56%
20,95%
63,32%
120,20%
174
2 195
-
47224
3,26%
12,39%
-26,41%
26,50%
61,96%
135,71%
181
2 043
-
24751
-7,74%
6,73%
-27,35%
26,47%
61,92%
148,26%
195
2 056
-
30724
-8,22%
7,08%
-27,02%
19,74%
58,98%
110,40%
193
2 263
-
85322
0,32%
15,87%
-23,08%
22,13%
63,35%
130,08%
192
2 267
-
78866
-9,72%
14,36%
-24,04%
19,34%
64,56%
119,12%
197
2 448
-
102171
-6,25%
15,88%
-24,45%
39,11%
74,58%
261,40%
207
2 485
-
96148
-
19,23%
-23,49%
32,77%
73,37%
240,82%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
0
8 124
0
13 928
9 512
0
-
-
0,00%
389,62%
163
446 655
57 326
45 367
340 707
0
0
13,22%
89,99%
32,55%
169
446 873
56 131
37 897
227 706
0
0
12,84%
118,34%
57,22%
163
367 910
40 981
39 642
230 295
0
0
11,42%
120,48%
54,72%
169
356 661
21 428
11 299
219 179
10 052
60 725
6,34%
131,82%
53,34%
182
386 393
24 903
14 970
221 689
2 119
64 706
6,91%
96,77%
50,53%
177
431 712
63 605
47 728
237 174
2 285
62 683
15,18%
115,32%
57,03%
177
427 147
62 420
61 862
233 076
2 108
61 379
14,85%
159,72%
60,91%
183
472 639
82 820
74 583
332 693
1 659
65 630
17,77%
264,53%
73,92%
183
508 221
108 530
72 748
321 513
1 613
68 377
21,99%
227,00%
71,61%

Resultaträkning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
8 124
-
-
437 677
8 978
57 730
57 326
442 217
4 656
42 385
56 131
362 652
5 258
41 331
40 981
352 444
4 217
22 246
21 428
382 671
3 722
26 322
24 903
427 113
4 599
64 764
63 605
423 784
3 363
62 628
62 420
466 363
6 276
73 283
82 820
496 291
11 930
93 443
108 530

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-
99 490
-
99 490
-
166 825
173 882
340 707
-
52 839
174 867
227 706
-
53 164
177 131
230 295
-
48 041
171 138
219 179
-
59 817
161 872
221 689
-
65 665
171 509
237 174
-
75 761
157 315
233 076
-
83 492
249 201
332 693
-
97 143
224 370
321 513

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
0
47 514
16 600
-
4 594
68 708
84 432
33 925
2 200
113 000
107 150
340 707
87 636
54 700
2 200
-
83 170
227 706
92 029
43 575
2 200
-
92 491
230 295
75 268
53 400
2 450
-
88 061
219 179
74 569
48 025
3 120
-
95 975
221 689
101 999
42 650
4 156
-
88 369
237 174
107 271
44 475
3 845
21 136
56 349
233 076
193 809
66 837
4 507
-
67 540
332 693
165 098
83 516
3 938
3 100
65 861
321 513

Löner & utdelning (tkr)

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
-
163
-
-
-
-
8 124
-
-
-
-
-
47 507
446 655
-
-
-
-
-
47 576
446 873
-
-
-
-
-
42 400
367 910
10 052
-
60 725
-
27 018
21 200
356 661
2 119
-
64 706
-
26 466
10 600
386 393
2 285
167
62 683
334
24 423
42 400
431 712
2 108
-
61 379
-
23 817
53 000
427 147
1 659
-
65 630
-
24 431
148 400
472 639
1 613
-
68 377
-
25 454
37 100
508 221

Nyckeltal

2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
16600
-100,00%
-
-
-
389,62%
-
163
2 685
-
59930
-1,03%
13,22%
-22,79%
15,25%
32,55%
89,99%
169
2 617
-
44585
21,94%
12,84%
-22,39%
20,74%
57,22%
118,34%
163
2 225
-
43531
2,90%
11,42%
-23,00%
23,34%
54,72%
120,48%
169
2 085
-
24696
-7,90%
6,34%
-24,00%
23,57%
53,34%
131,82%
182
2 103
-
29442
-10,41%
6,91%
-23,98%
17,22%
50,53%
96,77%
177
2 413
-
68920
0,79%
15,18%
-22,69%
19,47%
57,03%
115,32%
177
2 394
-
66473
-9,13%
14,85%
-22,24%
23,82%
60,91%
159,72%
183
2 548
-
77790
-6,03%
17,77%
-21,79%
38,95%
73,92%
264,53%
183
2 712
-
97381
-
21,99%
-21,43%
31,94%
71,61%
227,00%

Verksamhet & Status

Org.nummer
556052-4984
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1948-11-03
Juridiskt namn
Svedbergs i Dalstorp AB
Länsäte
Tranemo
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).