Kontaktuppgifter
Adress (Visa alla)
Villingegatan 3, 753 23, UPPSALA
Tel.nummer
018-660500
E-postadress
Saknas
Hemsidan saknas
Hemsida
Hemsidan saknas
Facebook-sidan saknas
Facebook
Facebook-sidan saknas
LinkedIn-sidan saknas
LinkedIn
LinkedIn-sidan saknas
Företagsinformation
Org.nummer
556037-8746
Momsregistret
Registrerat
Registreringsår
1938
Bolagsform
Aktiebolag
Moderbolag
AB Johan Hansson
F-skatt
Ej registrerat
Juridiskt namn
AB Johan Hansson
Status
Aktiv
Kommunsäte
Uppsala
Nyckeltal
Vinstmarginal
Saknas
Kassalikviditet
-910,59%
-303,08% (2017)
Soliditet
27,73%
21,50% (2017)
Bruttovinstmarginal
Saknas

Koncernsredovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
72 953
20
0
-
-1 039,20%
36,75%
-
0
0
0
96 085
20
-
-
-452,45%
29,60%
20
187 270
-1 485
-1 397
122 339
1 352
5 491
0,30%
116,85%
34,97%
20
161 041
-6 618
-5 606
135 573
1 290
5 869
-2,37%
110,34%
32,59%
21
218 591
-1 635
-1 899
137 891
1 053
5 836
2,46%
136,95%
36,10%
19
253 914
-7 239
-5 789
141 870
593
5 512
-2,30%
101,52%
36,17%
19
236 039
9 565
7 070
133 015
851
5 494
4,70%
117,92%
44,05%
19
245 064
7 086
5 040
130 659
1 110
5 273
4,38%
116,15%
40,58%
19
200 683
9 147
7 006
119 785
1 115
5 141
5,47%
115,53%
41,31%
20
242 743
4 095
2 898
151 302
828
5 124
2,58%
100,91%
28,08%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
187 270
-
-2 514
-1 485
161 041
-
-6 440
-6 618
218 591
-
3 027
-1 635
253 914
-
-10 229
-7 239
236 039
-
6 801
9 565
245 064
-
5 862
7 086
200 683
-
6 667
9 147
242 743
-
3 721
4 095

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-2 470
13 963
264
14 227
-2 768
14 374
12 157
26 531
-
23 186
99 153
122 339
-
23 178
112 395
135 573
-
24 261
113 630
137 891
-
30 103
111 766
141 869
-
28 582
104 434
133 016
-
28 804
101 856
130 660
-
32 480
87 306
119 786
-
35 319
115 982
151 301

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-2 470
37 542
0
1 849
3 107
40 028
-2 768
40 013
0
3 628
4 095
44 968
42 781
0
0
22 579
56 978
122 338
44 179
0
251
28 918
62 226
135 574
49 785
0
1 681
29 483
56 943
137 892
51 308
0
2 299
13 149
75 114
141 870
58 597
0
3 831
13 047
57 542
133 017
53 027
0
3 790
12 652
61 191
130 660
49 487
0
4 129
15 617
50 552
119 785
42 481
0
4 419
25 225
79 176
151 301

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
20
1 307
-
5 426
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
1 352
-
5 491
-
2 721
-
187 270
1 290
-
5 869
-
2 716
-
161 041
1 053
-
5 836
-
2 614
-
218 591
593
-
5 512
-
2 313
-
253 914
851
-
5 494
-
2 251
-
236 039
1 110
-
5 273
-
2 187
-
245 064
1 115
-
5 141
-
2 206
-
200 683
828
-
5 124
-
2 121
-
242 743

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
9784
-
-
-
-
36,75%
-1 039,20%
-
-
-
10459
-100,00%
-
-
-
29,60%
-452,45%
20
9 364
492
-1310
16,29%
0,30%
68,24%
22,52%
34,97%
116,85%
20
8 052
509
-4669
-26,33%
-2,37%
65,73%
31,15%
32,59%
110,34%
21
10 409
476
6463
-13,91%
2,46%
68,23%
25,93%
36,10%
136,95%
19
13 364
1 022
-5740
7,57%
-2,30%
66,48%
14,43%
36,17%
101,52%
19
12 423
468
12574
-3,68%
4,70%
68,63%
19,87%
44,05%
117,92%
19
12 898
467
12579
22,11%
4,38%
79,72%
16,59%
40,58%
116,15%
19
10 562
560
14365
-17,33%
5,47%
74,29%
18,31%
41,31%
115,53%
20
12 137
420
12072
-
2,58%
76,24%
15,16%
28,08%
100,91%

Bolagets redovisning

Bokslut & nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda
Omsättning (tkr)
Res. e. finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)
Löner till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Vinstmarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
-
0
0
0
70 308
17
0
-
-910,59%
27,73%
-
0
0
0
93 665
18
0
-
-303,08%
21,50%
17
174 845
-1 395
-418
109 193
1 352
4 726
0,28%
126,87%
29,64%
18
144 168
-8 029
-1 061
118 804
1 290
5 164
-3,82%
117,29%
28,35%
19
203 251
-1 026
-1 741
125 574
1 053
5 164
2,87%
145,53%
31,70%
17
238 491
-5 223
-2 106
130 506
593
4 960
-1,67%
107,08%
32,49%
17
222 937
7 371
5 010
118 036
851
4 906
3,94%
126,34%
42,28%
16
231 297
5 903
4 802
121 139
1 110
4 391
4,10%
118,36%
38,28%
16
191 096
7 937
5 982
110 562
1 145
4 303
5,09%
124,03%
39,78%
17
227 508
3 973
3 726
142 767
828
4 328
2,66%
107,11%
26,83%

Resultaträkning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Nettomsättning
Övrig omsättning(tkr)
Rörelseresultat (EBIT) (?)
Resultat efter finansnetto (tkr) (?)
-
-
-
-
-
-
-
-
174 845
-
-1 661
-1 395
144 168
-
-7 161
-8 029
203 251
-
4 326
-1 026
238 491
-
-7 766
-5 223
222 937
-
6 308
7 371
231 297
-
5 714
5 903
191 096
-
5 989
7 937
227 508
-
3 792
3 973

Balansräkning (tkr) - Tillgångar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar (?)
Tillgångar (?)
-1 972
7 997
247
8 244
-2 873
7 874
12 049
19 923
-
15 421
93 772
109 193
-
15 841
102 963
118 804
-
17 124
108 450
125 574
-
23 961
106 545
130 506
-
23 429
94 607
118 036
-
25 068
96 071
121 139
-
29 331
81 231
110 562
-
32 304
110 463
142 767

Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Eget kapital (?)
Obeskattade reserver (?)
Avsättningar (?)
Långfristiga skulder (?)
Kortfristiga skulder (?)
Skulder och eget kapital
-1 972
27 526
0
1 849
2 861
30 264
-2 873
29 497
0
3 627
3 868
34 119
32 370
0
0
22 382
54 441
109 193
32 788
1 140
0
28 810
56 067
118 805
33 849
7 640
0
29 351
54 734
125 574
35 590
8 740
0
12 993
73 183
130 506
39 196
13 736
0
12 867
52 238
118 037
35 736
13 640
0
12 223
59 541
121 140
32 434
14 800
0
15 360
47 967
110 561
26 562
15 050
0
24 438
76 717
142 767

Löner & utdelning (tkr)

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD
Varav tantiem till styrelse & VD
Löner till övriga anställda
Varav resultatlön till övriga anställda
Sociala kostnader
Utdelning till aktieägare
Omsättning (?)
17
1 307
-
4 539
-
-
-
18
1 316
-
4 974
-
-
-
1 352
-
4 726
-
2 496
-
174 845
1 290
-
5 164
-
2 470
-
144 168
1 053
-
5 164
-
2 373
-
203 251
593
-
4 960
-
2 126
-
238 491
851
-
4 906
-
2 064
1 500
222 937
1 110
-
4 391
-
1 864
1 500
231 297
1 145
-
4 303
-
1 936
1 500
191 096
828
-
4 328
-
1 859
-
227 508

Nyckeltal

2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Antal anställda (?)
Nettoomsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Rörelseresultat, EBITDA (?)
Nettoomsättningförändring
Vinstmarginal (?)
Bruttovinstmarginal
Rörelsekapital/omsättning (?)
Soliditet (?)
Kassalikviditet (?)
-
-
-
8593
-
-
-
-
27,73%
-910,59%
-
-
-
9313
-100,00%
-
-
-
21,50%
-303,08%
17
10 285
521
-691
21,28%
0,28%
65,98%
22,49%
29,64%
126,87%
18
8 009
512
-5883
-29,07%
-3,82%
61,72%
32,53%
28,35%
117,29%
19
10 697
477
5815
-14,78%
2,87%
65,84%
26,43%
31,70%
145,53%
17
14 029
470
-5866
6,98%
-1,67%
64,32%
13,99%
32,49%
107,08%
17
13 114
477
7996
-3,61%
3,94%
66,79%
19,00%
42,28%
126,34%
16
14 456
477
8381
21,04%
4,10%
78,51%
15,79%
38,28%
118,36%
16
11 944
631
9298
-16,00%
5,09%
73,00%
17,41%
39,78%
124,03%
17
13 383
430
7469
-
2,66%
75,01%
14,83%
26,83%
107,11%

Verksamhet & Status

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av metallvaror såsom tennhantverk, import och försäljning av begagnade bilar samt därmed förenlig verksamhet.

Org.nummer
556037-8746
Verksamhet
Aktiv
F-skatt
Ej registrerat
Bolagsform
Aktiebolag
Registreringsdatum
1938-12-21
Juridiskt namn
AB Johan Hansson
Länsäte
Uppsala

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Verkställande direktör
Anlér, Jessica Marie (f. 1973)

Exekutiva Tillsynsbefattningar

Huvudansvarig revisor
Bergenmo, Johan Erik Niclas (f. 1979)

Styrelse/övriga bevakande befattningar

Ordförande
Buckau, Bo Joakim (f. 1960)
Styrelseledamot
Buckau, Bo Joakim (f. 1960)
Anlér, Jessica Marie (f. 1973)
Anlér, Theresa Susanne (f. 1976)
Anlér, Johan Mathias (f. 1976)
Anlér, Carl Johan Andreas (f. 1978)
Omdömen
Skriv ett omdöme
Namnet kommer synas
E-postadressen kommer inte synas
Vad vill du ge för helhetsbetyg?
Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (Cookies).